Novinky

oddělení 1002 - Vnější vztahy a komunikace

Tvoří komplexní mediální projekty v oblasti působnosti ministerstva a komunikační strategie, podílí se na přípravě podkladů pro tisková vyjádření ministra a zveřejňuje stanoviska ministra a ministerstva k aktuálním problémům...

ilustrace
 • tvoří komplexní mediální projekty v oblasti působnosti ministerstva a komunikační strategie,
 • podílí se na přípravě podkladů pro tisková vyjádření ministra a zveřejňuje stanoviska ministra a ministerstva k aktuálním problémům,
 • zajišťuje aktuální informační servis pro rychlou souhrnnou informaci ministra,
 • sleduje denní tisk a elektronická média a v případě potřeby zpracovává okamžitou reakci,
 • připravuje a organizuje styk ministerstva a ministra se sdělovacími prostředky a poskytuje jim informace; zabezpečuje organizaci tiskových konferencí svolávaných ministerstvem,
 • zajišťuje informační a tiskové vztahy ministerstva v zásadních otázkách s celostátním nebo mezinárodním dosahem ve vztahu k veřejnosti, cizozemským orgánům a EU,
 • vytváří v případě vzniku krizové situace odbornou pracovní skupinu „tisková a informační“ v rámci operačního střediska Krizového štábu ministerstva,
 • tvoří a koordinuje komunikační strategie pro komplexní mediální projekty v oblasti externí a interní komunikace v prostředí internetových, intranetových a resortních stránek ministerstva; pořizuje záznamy s využitím moderních technologií pro následnou prezentaci činnosti ministerstva v prostředí těchto stránek,
 • zveřejňuje stanoviska ministra a ministerstva k aktuálním problémům v prostředí internetových, intranetových a resortních stránek ministerstva,
 • tvoří, spravuje a koordinuje procesy tvorby celkového obsahu a struktury internetových, intranetových a resortních stránek ministerstva; řídí zveřejňování informací na těchto stránkách,
 • koordinuje práci redaktorů útvarů a podle zásad pro zveřejňování informací (komunikační strategie) zajišťuje jednotnou formu prezentace pro internetové, intranetové a resortní stránky ministerstva,
 • zajišťuje organizačně a administrativně činnost Redakční rady,
 • spolupracuje s redakcemi GFŘ, GŘC a projektu Národní koordinační skupiny pro zavedení eura, projektu Státní pokladny, projektu Spořicí státní dluhopisy, projektu EHP a Norské fondy, projektu Proč se finančně vzdělávat a projektu Program švýcarsko-české spolupráce při společném zveřejňování informací na internetových, intranetových a resortních stránkách ministerstva,
 • vytváří a spravuje elektronický informační zpravodaj ministerstva v prostředí internetových stránek ministerstva,
 • tvoří a koordinuje koncepci mediální politiky v rámci prezentace mediálních strategií ministerstva, utváří rozsáhlé komunikační soustavy a koordinuje její začleňování do jednotného resortního nebo multiresortního systému budování Portálu veřejné správy,
 • tvoří a koordinuje spolupráci v rámci meziresortní mediální politiky, prezentuje mediální strategii ministerstva a zabezpečuje její začleňování do jednotného evropského multiresortního informačního portálu Vaše Evropa v rámci společného projektu při MV,
 • vytváří a spravuje katalog Multimédií ministerstva prostředí internetových stránek,
 • spolupracuje s ICT útvary ministerstva při řešení projektů určených pro komunikaci ministerstva v prostředí internetových, intranetových a resortních stránek ministerstva,
 • vykonává řídící a administrativní práce v redakčním systému OpenText,
 • zajišťuje a ve spolupráci s ostatními útvary organizuje posuzování a vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.; tuto činnost pravidelně vyhodnocuje v rozsahu daném zvláštním vnitřním předpisem ministerstva,
 • zveřejňuje a aktualizuje povinně zveřejňované informace způsobem a v rozsahu stanoveném zákonem č. 106/1999 Sb.; zpracovává výroční zprávu o činnosti ministerstva v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona,
 • zajišťuje po organizační a administrativní stránce činnost komise pro správní řízení o rozkladech podaných proti rozhodnutím ministerstva ve věcech poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
 • zajišťuje přímé vyřizování obecné korespondence adresované ministrovi nebo ministerstvu, případně zabezpečuje její postoupení k vyřízení ústředním orgánům státní správy, orgánům samosprávy a ostatním institucím,
 • zajišťuje poskytování informací veřejnosti telefonicky nebo osobně v budově ministerstva (Letenská 15).