Novinky

oddělení 1001 - Vládní a parlamentní agenda

Analyzuje právní a skutkový stav a zpracovává stanoviska k návrhům právních předpisů týkajících se parlamentních agend (jednací řády obou komor Parlamentu) a k návrhům změn jednacího řádu vlády...

ilustrace
 • analyzuje právní a skutkový stav a zpracovává stanoviska k návrhům právních předpisů týkajících se parlamentních agend (jednací řády obou komor Parlamentu) a k návrhům změn jednacího řádu vlády,
 • zadává podle pokynů ministra zpracování stanovisek a eviduje jejich vyřízení,
 • koordinuje a metodicky usměrňuje přípravu materiálů, stanovisek a jiných podkladů pro ministra na jednání schůzí vlády, porady ministrů, Rady hospodářské a sociální dohody, Parlamentu a dalších orgánů, jichž je ministr členem, nebo se zúčastňuje jejich jednání,
 • koordinuje přípravu podkladů útvarů ministerstva, z nichž sestavuje návrh plánu hlavních úkolů ministerstva a Plán nelegislativních úkolů vlády, a předkládá je podle rozhodnutí ministra k projednání na poradu vedení ministerstva,
 • zpracovává odborné analýzy pro potřeby ministra na základě informací o činnosti OSS a orgánů samosprávy, ekonomických subjektů, odborových i jiných společenských organizací,
 • plní funkci svodného útvaru ke konzultační činnosti k odborným problémům pro ministra; koordinuje činnost externích specialistů,
 • eviduje usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu a Senátu Parlamentu a jejich výborů; provádí rozpis úkolů vyplývajících pro ministerstvo z těchto usnesení a kontroluje jejich plnění především z časového hlediska; zasílá informace o plnění orgánům Parlamentu,
 • eviduje interpelace poslanců Parlamentu na ministra a koordinuje jejich vyřizování; zabezpečuje styk s Kanceláří Poslanecké sněmovny Parlamentu a s Kanceláří Senátu Parlamentu a koordinuje účast příslušných zodpovědných zaměstnanců a státních zaměstnanců ministerstva na jednáních Parlamentu a jeho orgánů,
 • koordinuje účast zástupců ministerstva na jednáních LRV a v pracovních komisích LRV,
 • zajišťuje komplexně evidenci, rozpis a kontrolu plnění úkolů z usnesení vlády a z vládních úkolových listů, zpracovává měsíční informaci o plnění hlavních úkolů ministerstva uložených vládou,
 • provádí průběžně časovou a věcnou kontrolu plnění úkolů ukládaných ministrem,
 • zabezpečuje pracovní styk s Úřadem vlády ČR,
 • zajišťuje prostřednictvím IS EKLEP vkládání a autorizaci materiálů ministerstva a příjem, evidenci a distribuci materiálů ostatních resortů,
 • zajišťuje vkládání a autorizaci materiálů ministerstva a připomínek ministerstva k materiálům ostatních rezortů prostřednictvím IS eBRS,
 • rozepisuje poštu ministra a určuje gestora odpovědného za vyřízení a termín plnění; kontroluje vyřizování spisů předkládaných ministrovi k podpisu z časového hlediska a s ohledem na dodržování formálních náležitostí a podle potřeby se k nim vyjadřuje,
 • zajišťuje komplexně evidenci příchozí pošty adresované ministrovi, včetně její digitalizace; vypravuje odchozí poštu odesílanou jménem ministra,
 • zabezpečuje po organizační a administrativní stránce činnost porady vedení ministerstva; kontroluje formální náležitosti předkládaných materiálů,
 • vyhotovuje zápis z jednání porady vedení; eviduje a kontroluje plnění přijatých závěrů,
 • připravuje podklady a vyjádření ve věci vyřizování žádostí o udělení výjimek u materiálů předkládaných na poradu vedení,