Novinky

oddělení 2401 - Mezinárodní a právní

Zajišťuje pro účely provádění šetření o podezřelých obchodech spolupráci se zahraničními orgány s obdobnou působností, spolupracuje s mezinárodními organizacemi při hodnocení ČR v oblasti boje proti praní peněz...

ilustrace
 • zajišťuje pro účely provádění šetření o podezřelých obchodech spolupráci se zahraničními orgány s obdobnou působností,
 • spolupracuje s mezinárodními organizacemi při hodnocení ČR v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu,
 • zajišťuje přípravu mezinárodních smluv v oblasti své působnosti, účastní se jednání mezinárodních institucí zabývajících se problematikou související se svěřenou působností,
 • zajišťuje využití speciálních projektů mezinárodních organizací v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu pro potřeby útvaru a zabezpečuje účast zaměstnanců odboru v takových projektech,
 • zpracovává koncepci dlouhodobého rozvoje mezinárodních vztahů odboru v rozsahu působnosti vymezeném právními předpisy,
 • zpracovává rešerše a studie ze zahraničních zdrojů zaměřené na získání nejnovějších poznatků v oblasti působnosti odboru a tyto poznatky zobecňuje pro potřeby boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, financování terorismu a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR,
 • zajišťuje prostřednictvím zabezpečených spojení mezinárodní výměnu informací s partnerskými jednotkami (Egmont Secure Web a FIU.NET),
 • připravuje právní předpisy v oblasti působnosti odboru, včetně věcných záměrů zákonů, a podílí se na přípravě právních předpisů v souvisejících oblastech (bankovnictví, pojišťovnictví, finanční trh apod.) z hlediska působnosti odboru, a to včetně právních předpisů ES/EU,
 • sleduje v oblasti své působnosti zásadní změny v právní úpravě členských států EU a v ES,
 • koordinuje a podílí se na zpracování rámcových pozic ČR a instrukcí pro jednání v oblasti působnosti odboru k návrhům legislativní i nelegislativní povahy projednávaným v rámci EU,
 • vede správní řízení a zpracovává návrhy rozhodnutí v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • vede správní řízení a zpracovává návrhy rozhodnutí v oblasti uplatňování mezinárodních sankcí, včetně správy zajištěného majetku a povolování výjimek, a dohlíží na jejich dodržování,
 • vydává konečná rozhodnutí o námitkách ve správním řízení,
 • zajišťuje organizačně a administrativně činnost komisí pro řízení o opravných prostředcích podaných proti rozhodnutím vydaným ministerstvem podle právních předpisů v oblasti působnosti odboru,
 • podílí se na harmonizaci právních předpisů v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, financování terorismu a v oblasti provádění mezinárodních sankcí s předpisy ES/EU; zajišťuje v této oblasti spolupráci s orgány ES/EU,
 • vypracovává zprávy o činnosti odboru.