Novinky

odbor 24 - Finanční analytický

Odbor zajišťuje úkoly, které pro ministerstvo vyplývají ze zvláštních právních předpisů pro boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu...

ilustrace

Odbor zajišťuje úkoly, které pro ministerstvo vyplývají ze zvláštních právních předpisů pro boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a ze zvláštních právních předpisů upravujících oblast uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování a obnovy mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv a boje proti terorismu (dále jen „mezinárodní sankce“), v návaznosti na opatření přijatá Radou bezpečnosti OSN a orgány EU. Zajišťuje činnosti, které pro ministerstvo vyplývají ze zákona č. 104/2013 Sb. Provádí sběr a analýzu údajů o podezřelých obchodech a provádí další úkony, které z analýzy vyplývají. Zajišťuje výkon koncepční činnosti v oblasti své působnosti, zpracovává komplexní návrhy na rozvoj a dotváření systému opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a pro oblast uplatňování mezinárodních sankcí v celostátním i mezinárodním kontextu. Zpracovává v oblasti své působnosti návrhy zákonů a prováděcích předpisů, včetně jejich harmonizace s právními předpisy ES/EU a přípravy pozic ČR k návrhům nových předpisů a dalších dokumentů EU. Podílí se na tvorbě právních předpisů ES/EU. Spolupracuje v oblasti své působnosti s mezinárodními organizacemi, s orgány se stejnou věcnou působností jiných států, s ústředními správními úřady a s právnickými osobami. Vydává v rozsahu své působnosti rozhodnutí ve správním řízení podle zvláštních právních předpisů a zastupuje ministerstvo v soudním řízení správním. Zajišťuje organizačně školení v oblasti své působnosti.