Novinky

Veřejná diskuse č. I/2005. - k novelizaci zákona o podnikání na kapitálovém trhu

oddělení 2701 - Analýzy finančního trhu
oddělení 2701 - Analýzy finančního trhu

Vydáno

  • Diskuze

„Veřejná diskuse k ZPKT“ prosinec 2004 - 7. února 2005.

Informace k průběhu veřejné diskuse k návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a některé další zákony

Ministerstvo financí předkládá tento návrh zákona odborné i široké veřejnosti k neformální diskusi. Zaslané příspěvky Ministerstvo financí vyhodnotí a zváží zapracování přijatých podnětů buď ještě do tohoto návrhu zákona nebo v případě připomínek koncepčnějšího charakteru pak do další novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu, kterou bude nutné připravit vzhledem k dalším nově přijatým směrnicím v oblasti poskytování investičních služeb.

Své připomínky zasílejte na adresu zpkt@mfcr.cz s uvedením předmětu „Veřejná diskuse k ZPKT“ od 1. prosince 2004 do 7. února 2005.

Ministerstvo financí nebude odpovídat jednotlivě na každý zaslaný podnět, ale zveřejní do 7. března 2005 na této internetové stránce zprávu s vyhodnocením obdržených připomínek od veřejnosti.
Za všechny zaslané připomínky Ministerstvo financí předem děkuje.

Vyhodnocení veřejné diskuse č.I /2005 - k novele zákona o podnikání na kapitálovém trhu a dalších zákonů

  • Ministerstvo financí předložilo v březnu vládě návrh zákona, který novelizuje zákon o podnikání na kapitálovém trhu a dalších třináct zákonů včetně občanského zákoníku. Hlavním důvodem vypracování novely je transpozice několika směrnic Evropských společenství v oblasti služeb na finančním trhu – především směrnice o prospektu cenného papíru, směrnice proti zneužívání kapitálového trhu a směrnice o nabízení finančních služeb na dálku.
  • Ministerstvo se snažilo při přípravě této novely postupovat co nejvíce transparentním způsobem - aby byla do procesu přípravy novely zahrnuta i veřejnost, byl návrh také umístěn na internetové stránky Ministerstva financí k veřejné diskusi. V rámci této diskuse jsme získali řadu velmi podnětných příspěvků, za které přispěvatelům velmi děkujeme. Stejným způsobem budeme zpřístupňovat i další zákony, na stránkách MF je dnes již například novela zákona o kolektivním investování.

K veřejné diskusi - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a některé další zákony

Ministerstvo financí připravilo a odeslalo do připomínkového řízení návrh zákona, který novelizuje zákon o podnikání na kapitálovém trhu a dalších 9 zákonů včetně občanského zákoníku. Hlavním důvodem vypracování novely je transpozice několika směrnic Evropských Společenství v oblasti služeb na finančním trhu – především směrnice o prospektu cenného papíru a směrnice o nabízení finančních služeb na dálku. Kromě transpozice práva ES upravuje návrh zákona také některé změny v zákonu o podnikání na kapitálovém trhu, jejichž potřeba se projevila v praxi v prvních měsících účinnosti tohoto nového zákona (účinného od 1.5.2004) a také v rámci procesu směřujícímu k vytvoření centrálního depozitáře cenných papírů, jehož vznik zákon o podnikání na kapitálovém trhu předpokládá.

Návrh zákona byl připraven ve spolupráci s pracovní skupinou, jejímiž členy byli kromě pracovníků Ministerstva financí také zástupci Komise pro cenné papíry, České národní banky, zástupci odborných sdružení a další odborníci na problematiku práva kapitálového trhu.