Novinky

Základní informace

odbor 69 - Analýza a hlášení nesrovnalostí
odbor 69 - Analýza a hlášení nesrovnalostí

Vydáno

 • Petice a stížnosti
 • Veřejný sektor
 • Služby veřejnosti
Aktualizováno 22. 10. 2012
 • Aktualizace obecných pravidel postupu

Obecná charakteristika stížností podle správního řádu, petic, nesouhlasných podání a podnětů

 1. Stížností podle správního řádu je podání obsahově splňující náležitosti uvedené v § 175 zákona č. 500/2004 Sb.,   správní řád proti nevhodnému chování úředních osob, nebo proti postupu ministerstva a jím řízených správních orgánů, neposkytuje-li správní řád jiný prostředek ochrany.

  • Stížností proti nevhodnému chování úředních osob se rozumí stížnost na osobnostní projevy zaměstnance správního orgánu, které jsou v přímé souvislosti s výkonem pravomocí úřední osoby a které souvisí s výkonem veřejné správy, pokud ze stěžovatelových tvrzení vyplývá, že jsou v rozporu s § 4 odst. 1 správního řádu, porušují etické zásady a zásady slušného chování. Za zdvořilé chování se považuje jednání bez jakýchkoli osobních či jiných invektiv či narážek, diskriminace či ponižování, bez vulgarismů apod. Za nevhodné chování se považuje tykání, zvyšování hlasu, dohadování se, vyhýbání se rozhovoru apod.
  • Stížností proti úřednímu postupu se rozumí stížnost na jakýkoliv postup správního orgánu, pokud správní řád nebo jiný zvláštní zákon k jeho napadnutí nestanoví jiný opravný prostředek či procesní úkon. Zejména se jedná o neodůvodněné odmítání provést předběžné opatření a o neprovedení úkonů, které je ministerstvo povinno provést z úřední povinnosti a kde by dané odmítnutí mohlo způsobit závažné následky.
  • Stížnost proti obsahu protokolu může podat jiná osoba, které se obsah přímo dotýká a která nebyla protokolaci přítomna, a to bezprostředně po seznámení se s protokolem.
 2. Stížností podle správního řádu nejsou:
  • anonymní podání,
  • podání podepsané, pokud neumožňuje doručit stěžovateli navazující přípisy,
  • podání obsahově naplňující pojem stížnosti uvedený v § 175 správního řádu, avšak nemá náležitosti předepsané v § 37 odst. 2 správního řádu, nebo trpí jinými vadami, které zásadním způsobem znemožní vyřízení stížnosti, a u něhož stěžovatel na základě výzvy ministerstva k odstranění vad podání tyto vady ve lhůtě stanovené ministerstvem neodstranil,
  • elektronické podání, které není opatřeno zaručeným elektronickým podpisem (zákon č. 227/2000 Sb.,  o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů), pokud nebylo do 5 dnů potvrzeno písemně nebo ústně do protokolu (§ 37 odst. 4 správního řádu ),
  • podání učiněné pomocí jiných technických prostředků (dálnopis, telefax), pokud nebylo do 5 dnů potvrzeno písemně nebo ústně do protokolu (§ 37 odst. 4 správního řádu ),
  • podání směřující proti základním daňovým či poplatkovým prvkům uvedeným v zákonech nebo v jiných právních předpisech (poplatník, předmět daně, sazba daně, osvobození od daně, splatnost daně apod.).
   Tato podání se vyřizují jako nesouhlasná podání a podněty.
 3. Petice je podání učiněné ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, kterou se fyzické a právnické osoby obrací na státní orgány. Právnické osoby mohou vykonávat petiční právo, je-li to v souladu s cíli jejich činnosti.
 4. Nesouhlasným podáním je podání, které není stížností podle správního řádu, peticí ani jiným podáním podle správního řádu nebo jiného zvláštního zákona, avšak z jeho obsahu je zřejmé, že se podatel domáhá ochrany svých subjektivních práv a požaduje nápravu ve vlastním zájmu.
 5. Nesouhlasným podání není:
  • podání, na jejichž vyřizování se vztahují zvláštní procesní předpisy a jež jsou tedy právními úkony v občanském, trestním, pracovněprávním, správním či jiném řízení, včetně postupu podle zákona o správě daní a poplatků (např. odvolání proti správnímu rozhodnutí, návrh na obnovu řízení ve smyslu správního řádu, odvolání, stížnost, námitka, reklamace podané podle části čtvrté zákona o správě daní a poplatků).
  • V daňové oblasti lze proto vyřizovat jako nesouhlasné podání nebo jako stížnost podle správního řádu jen ta podání, na něž se nevztahuje zvláštní procesní předpis, t.j. zákon o správě daní a poplatků (např. kritika současné legislativní úpravy daní nebo nesprávného výkladu zákonů v praxi, jednání pracovníků územních finančních orgánů, průtahy ve vyřizování, oznámení na daňové úniky).
  • podání mající charakter prostého nesouhlasu, dotazu, prosby či žádosti v individuálním zájmu,
  • podání orgánů státní správy a organizací jimi řízených, která upozorňují na nesprávnou činnost jiných orgánů.
 6. Podnětem je jakékoli podání, které není stížností podle správního řádu, peticí, nesouhlasným podáním ani jiným podáním podle zvláštního zákona, z jehož obsahu je zřejmé, že podatel upozorňuje na negativní jevy v různých oblastech (např. upozornění na daňové úniky, nehospodárné vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu, apod.).Podle obsahu podání může být podnět vyhodnocen jako podnět k zahájení řízení z moci úřední.
 7. Podání osob se posuzují zásadně podle obsahu a nikoliv podle názvu, kterým je podání uvozeno. Správné posouzení obsahu podání je základním předpokladem správnosti jeho vyřízení.

Právní předpisy související s postupem MF ČR při vyřizování stížností, petic a podnětů

Soubor předpisů

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Nařízení vlády č. 370/2005 Sb.,  ze dne 17. srpna 2005, kterým se zrušuje Vládní vyhláška č. 150/1958 Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů, v platném znění
 • Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu České republiky č. 21/94 ze dne 23.června 1994
 • Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád, v platném znění

Uvedené zákony je možné nalézt ve Sbírce zákonů ČR.

Nejčtenější