Novinky

Seznam podaných žádostí

Chronologicky řazené žádosti o informace podané na Ministerstvo financí.

ilustrace

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"1. Informativní přehled technických herních zařízení včetně sázkových her v kasinu ve stavu k dnešnímu dni v rozsahu uveřejňovaném na www.mfcr.cz, rozšířením o tyto údaje, pokud jsou dostupné:

 • Název provozovny
 • Typ provozovny
 • Model zařízení (u těch typu zařízení, kde je tato informace součástí SDSL žádosti)
 • Výrobce zařízení (u těch typu zařízení, kde je tato informace součástí SDSL žádosti)
 • Počet herních míst (u těch typů zařízení, kde je tato informace součástí SDSL žádosti)

2. Seznam VHP povolených obcemi pro rok 2017 ve stavu k dnešnímu dni v níže uvedeném rozsahu, pokud jsou tyto údaje dostupné:

 • Název provozovatele
 • Evidenční (výrobní) číslo VHP
 • Model zařízení
 • Výrobce zařízení
 • Název obce, případně konrkétní adresa umístěná včetně nýzvu a typu provozovny."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"na základě § 13 Zákona 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí odpovědí na níže uvedené otázky týkající se půjčky České republiky Lotyšské republice, provedené na základě Zákona 107/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na poskytnutí finanční pomoci vládě Lotyšské republiky na řešení stabilizace ekonomiky v letech 2009 a 2010.

 1. Byla tato půjčka Lotyšskou republikou využita, případně jak velká část z možných 200 milionů EUR byla Lotyšské republice Vaším prostřednictvím poskytnuta?
 2. Pokud půjčka byla využita byť z části, kolik již Lotyšská republika splatila, potažmo kolik jí zbývá splatit?" 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"žádost o poskytnutí informace, a to konkrétně seznamu právnických osob, které splňují podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, tj. právnických osob, v nichž má stát vykonávající práva společníka prostřednictvím Vašeho ministerstva většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.

Vyžádanou informaci o právnických osobách nám, prosíme, poskytněte alespoň v rozsahu obchodní firma, identifikační číslo a sídlo takové právnické osoby, případně v takovém rozsahu a formátu, který máte k dispozici". 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"žádám o následující informace, které se týkají Konvergenčního programu ČR 2017, který je dostupný na adrese (str. 11-14):

 1. Postup (matematický vzorec a zdroj dat), kterým jste došli k hodnotám dopadu zákona o evidenci tržeb na zvýšený výběr daní v letech 2017, 2018 a 2019:
  a1) u daně z příjmu fyzických osob,
  a2) u daně z příjmů právnických osob,
  a3) u příspěvku na sociální zabezpečení,
  a4) u daně z přidané hodnoty.
 2. Postup (matematický vzorec a zdroj dat), kterým jste došli k hodnotám dopadu zavedení povinnosti podávat kontrolní hlášení na zvýšený výběr daní v letech 2017 a 2018." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Žadatel tímto v souladu s § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, uctivě žádá nadepsaný orgán o poskytnutí následujících informací týkajících se mezinárodní smlouvy o úvěru uzavřené mezi Evropskou investiční bankou (dále jen „EIB“) a Konsolidační bankou Praha, s. p. ú., schválené a podepsané dne 7. 6. 2000 v Lucembursku pod č.j. EIB Fin.20.614:

 • V jaké výši byl ze strany EIB poskytnut úvěr na základě výše specifikované smlouvy.
 • Jaká je určená výše splátek, kterými je/byl specifikovaný úvěr splácen.
 • Byl již předmětný úvěr splacen. Pokud se tak nestalo, v jaké výši ještě nebyl splacen.
 • Pokud úver nebyl zcela splacen, kdy má dojít k jeho splacení s uvedením výše zbývajících splátek." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"žádám o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně o zaslání kopie ekologické smlouvy, kterou Ministerstvo financí uzavře o se společností České aerolinie a.s., IČO: 45795 908, číslo smluvního partnera 0252/10/01. Uzavření předmětné smlouvy bylo Ministerstvu financí uloženo Usnesením Vlády České republiky ze dne 4. května 2009 č. 596. Jejím účelem je vypořádání staré ekologické zátěže."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám vás o poskytnutí následujících dokumentů a s nimi souvisejícími informacemi:

 • informaci pro pana ministra k navrhované úpravě zaokrouhlování srážkové daně u úroků z účtů a dluhopisů z ledna 2012
 • dokument či zápis z porady, na jehož základě výše uvedený referát vznikl
 • informace pro pana ministra k problematice zdaňování úrokových výnosů z „korunových“ dluhopisů z roku 2014
 • dokument či zápis z porady, na jehož základě výše uvedený referát vznikl."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

“V souladu se zákonem 106/1999 Sb. žádám zaslání služebního předpisu státního tajemníka č. 12/2016, kterým se mění služební předpis č. 2/2015, kterým se stanoví požadavky na služební místa státních zaměstnanců, ve znění služebního předpisu č. 8/2016.“