Novinky

Seznam podaných žádostí

Chronologicky řazené žádosti o informace podané na Ministerstvo financí.

ilustrace

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"jaké dotace, subvence a příspěvky ze státního rozpočtu šly v letech 1998-2017 na následující subjekty:

1) Česká sportovní a.s. IČO: 25748521 se sídlem Praha 1, Na Příkopě 392/393, PSČ 11000, v letech 1999-2001 s názvem C - one, a.s. se sídlem Praha 6, Nad alejí 14
2) Tělovýchovná jednota Prostějov, z.s., IČO: 44159919 se sídlem Anenská 936/17, 79601, 796 01 Prostějov
3) Sportovní klub Prostějov, z. s., IČO: 00544264, se sídlem Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov
4) Tenisový klub Olymp Praha o.s., IČO: 22606092, se sídlem Za Císařským mlýnem 1063/5, 17000, 170 00 Praha
5) Tenisový klub Sparta Praha, z.s., IČO: 45250413, se sídlem Za Císařským mlýnem 1115/2, 170 00 Praha

Pokud by byly tyto informace příliš rozsáhlé, moc Vás prosím o jejich rozdělení po letech 1998-2002, 2002-2006, 2006-2010, 2010-2014,2014-do současnosti."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"1) Je povinností provozovatele hazardní hry na dokladu o zůstatku na uživatelském kontu uvádět všechny identifikační údaje hráče tak, jak jsou vyjmenovány v § 130 zák. o hazardních hrách, tedy jeho: jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, bydliště, státní občanství,
rodné číslo nebo datum a místo narození?
2) Je možné uvádět pouze některé údaje hráče, jako například jeho jméno a příjmení?
3) Je možné pseudonymizovat identifikační údaje hráče za účelem skrytí jeho identity a posílení ochrany osobních údajů?" 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Ministerstvo financí je správcem jaderného účtu, který slouží k financování problematiky jaderných odpadů. Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádáme o poskytnutí informací:

  1. jaký byl stav jaderného účtu v letech 2014, 2015 a 2016 – pro každý rok jaké byly příjmy v členění dle § 27 odst.(1) tehdy platného zákona 18/1997 Sb. , jaké byly výdaje a konečný zůstatek
  2. do jakých konkrétních produktů finančního trhu a v jaké výši byl v roce 2016 investován zůstatek jaderného účtu." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Ve věci obsazování služebních míst je dle vnitřního předpisu požadována kvalifikace podle označení oborů dle MŠMT ČR: Z tohoto důvodu mne zajímá, zda v roce 2014 byl na MF ČR interně upraven kvalifikační požadavek, vzdělání v oboru, na pracovní místo."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme Ministerstvo financí ČR, (dále jen „povinný“) o sdělení následujících informací o nákladech na úklid kancelářských budov, které užíval povinný v letech 2014, 2015, 2016:

1. Jaké kancelářské budovy jsou v majetku povinného či užívané povinným?
2. Jaká je celková plocha, kterou užívá povinný u jednotlivých, výše uvedených budov?
3. Kolik zaměstnanců povinného v jednotlivých, výše uvedených budovách pracuje?
4. Jaké byly celkové náklady povinného za úklid u jednotlivých, výše uvedených budov v roce 2014, 2015 a v roce 2016.
5. Jaké firmy zajišťovaly pro povinného úklid u jednotlivých, výše uvedených budov v roce 2014, 2015 a v roce 2016.
6. Jak byly firmy zajišťující pro povinného úklid u jednotlivých, výše uvedených budov v roce 2014, 2015 a v roce 2016, vybrány a kdy se tak stalo." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

  1. "Jaká hodinová či jiná časová sazba byla sjednána s advokátní kanceláří Arnold & Porter ve smlouvě (či smlouvách) týkající se právního zastupování České republiky v mezinárodních arbitrážích proti tzv. solárníkům?
  2. Jaké byly za období 2000 až 2017 náklady České republiky na externí právní zastupování v mezinárodních arbitrážích vedených proti České republice?
  3. Jaké konkrétní částky byly za období 2000 až 2017 ve skončených mezinárodních arbitrážích přiznány České republice jako náhrada nákladů řízení vůči protistranám?
  4. Jaké konkrétní částky z částek, které uvedete v odpovědi na otázku ad 3), protistrany České republice skutečně zaplatily (ať už dobrovolně nebo v důsledku vymáhání)?" 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáme Vás tedy o informaci, kdo je oprávněn provádět následnou finanční kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole u železničních dopravců jakožto koncových příjemců dotací na základě Memoranda. Touto informací byste měli disponovat jakožto ústřední správní úřad pro finanční kontrolu, který metodicky řídí a koordinuje výkon finanční kontroly ve veřejné správě a vykonává funkci centrální harmonizační jednotky se zaměřením na harmonizaci a metodické řízení výkonu finanční kontroly ve veřejné správě (viz § 7 zákona č. 320/2001 Sb.)

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Rád bych Vás požádal o seznam všech zákonů, novel zákonů či záměrů zákonů, které si Váš úřad nechal připravit od externích subjektů – advokátních kanceláři či kohokoli jiného – či se na jejich vzniku nějakým způsobem nějaký takový externí subjekt podílel. Jde mi o období od počátku roku 2014. K tomu Vás prosím uvést následující: 1) Jak se daný externí subjekt na přípravě podílel? 2) Jak byl vybrán, proč a kdy? 3) Jakou odměnu za to daný subjekt dostal?"

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Převzalo (atrahovalo) Ministerstvo financí někdy podle § 19 daňového řádu věc místo podřízeného správce daně patřícího mezi orgány Finanční správy ČR? Pokud ano, kolikrát? A podle kterého písmene § 19 odst. 1 daňového řádu?"