Novinky

Seznam podaných žádostí

Chronologicky řazené žádosti o informace podané na Ministerstvo financí.

ilustrace

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto Vaší instituci zdvořile prosím o poskytnutí následujících informací:? ?Zajímají mě Vaše obchodní vztahy s těmito subjekty:

 1. MAFRA, a.s.; ičo: 45313351
 2. LONDA spol. s.r.o., ičo: 49241931
 3. Stanice O, a.s. : ičo: 26509911

Ráda bych Vás tedy poprosila o takový přehled následujícího: ....

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V návaznosti na tuto odpověď a s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si dovoluji obrátit se na Ministerstvo financí České republiky, jako na osobu povinnou, se žádostí o poskytnutí následující informace týkajících se odvodu za elektřinu vyrobenou ze slunečního záření (tzv. solární daň):

Žádám Vás tímto o sdělení, jaká částka byla vybrána na solárním odvodu v roce 2011, 2012, 2013 a konečně také v roce 2014 a 2015? Prosím o uvedení výše vybrané částky samostatně pro jednotlivý rok.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Obracím se na Vás podle zákona o svobodném přístupu k informacím a žádám Vás o seznam obchodních vztahů mezi Vaším úřadem a níže vypsanými subjekty mezi lety 2010 a 2016, o přesný obsah těchto obchodních vztahů jako i výši finančních závazků vyplývajících z uzavření těchto obchodních vztahů:

 • MARKETINGOVÉ CENTRUM PROFIL, s.r.o., sídlem Mariánské Lázně, Úšovice, Plzeňská 181/11, IČ 49357778
 • ing. Miloš Skácel - PROFIL reklamní a zprostředkovatelská agentura, sídlem Mariánské Lázně, Úšovice, Plzeňská 725/14a, IČ 46823395
 • Producentské centrum PROFIL Mariánské Lázně, s.r.o. Mariánské Lázně, Úšovice, Plzeňská 181/11, IČ 62620177

Informace prosím rozepište do formátu: ....

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Kopie dvou posledních smluv, jež povinný subjekt uzavřel s poskytovateli/poskytovatelem informačních systémů.
 2. Sdělení:
  a. Jaké formální kroky přecházely uzavření smlouvy s poskytovatelem informačního systému, tedy informaci, zda bylo realizováno zadávací řízení nebo učinil povinný subjekt přímou objednávku ke konkrétnímu poskytovateli?
  b. Jakou formou byly zjišťovány preference a požadavky zaměstnanců využívajících tyto konkrétní informační systémy (např. byl zaměstnancům rozeslán dotazník, nebo jim byla umožněna jiná forma hlasování) před uzavřením smlouvy, na jejímž základě jsou aktuálně povinnému subjektu informační systémy poskytovány.
 3. Kompletní text výzvy k podání nabídky či přímé objednávky k poskytnutí informačních systémů, které byly před uzavřením výše požadovaných smluv vypracovány.
 4. Seznam subjektů, které byly v rámci výzvy k podání nabídky osloveny či kterým subjektům byla přímá objednávka zaslána.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 • v elektronické podobě (ve formátu PDF) Zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2015 vypracovanou Generální inspekcí bezpečnostních sborů včetně příloh,
 • v elektronické podobě (ve formátu PDF) Zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2014 vypracovanou Generální inspekcí bezpečnostních sborů včetně příloh,
 • v elektronické podobě (PDF) Zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2013 vypracovanou Generální inspekcí bezpečnostních sborů včetně příloh,
 • v elektronické podobě (PDF) Zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 vypracovanou Generální inspekcí bezpečnostních sborů včetně příloh,
 • dále žádám o poskytnutí roční zprávy o výsledcích finanční kontroly podle § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, od roku 2012 do dnešního dne v Generální inspekci bezpečnostních sborů v rozsahu informací podle § 22/6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Pro účely této diplomové práce potřebuji informace o hospodaření obce Svojetice za období 2007 – 2013. Konkrétně bych Vás ráda požádala o následující účetní výkazy (v elektronické podobě):

 • Rozvaha
 • Výkaz zisků a ztrát
 • Výkaz cashflow.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Pro účely své doktorské práce Vás tímto žádám o poskytnutí sestav výdajů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v členění na jednotlivé rozpočtové položky za jednotlivé obce, a to za roky 2002, 2006, 2010 a 2013, dále pro volby prezidenta republiky za rok 2013, dále pro volby do Evropského parlamentu za roky 2004, 2009 a 2014, dále pro volby do zastupitelstev obcí za roky 2002, 2006, 2010 a 2014 a konečně pro volby do zastupitelstev krajů za roky 2004, 2008 a 2012, to vše včetně následného vypořádání, ve podobě sešitu v MS Excel.