Novinky

Volné místo v odboru 52 - Auditní orgán

oddělení 3005 - Výběrová řízení
oddělení 3005 - Výběrová řízení

Vydáno

 • Nabídka volných míst
 • Personalistika MF
 • Referent
 • Pracovní poměr

Ministerstvo financí nabízí v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, místo na dobu určitou v pracovním poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v odboru 52 – Auditní orgán, oddělení 5202 Koordinace a audit EÚS, FM 2942.

Základní informace:
 • místo výkonu práce: Brno;
 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou);
 • plný pracovní úvazek;
 • systemizovaná platová třída 14, zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců ve znění pozdějších;
 • nástup: duben 2018.
Stručná charakteristika vykonávané činnosti:
 • vykonávání činností odpovídající oborům služby 3 – Audit a 47 – Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy ve smyslu z. č. 234/2014 Sb., o státní službě;
 • vykonávání auditů systému, auditů operací a auditů účetní závěrky pro prostředky poskytované v rámci politiky soudržnosti EU – audity mohou být vykonávány v rámci celé ČR z pozice člena nebo vedoucího auditorského týmu;
 • provádění analytické činnosti a reportingu relevantním orgánům ČR i EU;
 • vyhodnocování zjištěných nedostatků z vykonaných auditů, řešení nesrovnalostí;
 • spolupracování při naplňování auditní strategie;
 • spolupracování při zpracování prohlášení při uzavření pomoci;
 • analyzování rizik a navrhování jejich řešení;
 • spolupracování při řešení metodických problémů v oblasti auditu operačního programu za spolupráce všech zainteresovaných subjektů implementačních struktur a dalších subjektů (MMR, MF apod.);
 • spolupracování při zpracovávání stanovisek k návrhům orgánů EU;
 • účast na jednáních a odborných pracovních skupinách a na jednáních se zahraničními orgány zabývajícími se auditem ve vazbě na finanční prostředky poskytované v rámci politiky soudržnosti EU;
 • zpracovávání zpráv o výsledcích auditů a vedení složek auditů;
 • poskytování konzultační a školící činnosti.
Požadavky:
 • vysokoškolské magisterské vzdělání;
 • trestní bezúhonnost;
 • jazykové znalosti výhodou;
 • znalost MS Office, Outlook, Internet;
 • znalost právních předpisů EU a ČR výhodou;
 • znalost auditních postupů a mezinárodně uznávaných auditorských standardů výhodou;
 • praxe v auditu/kontrolní činnosti nebo odborné praxe související s auditovaným prostředím výhodou;
 • odpovídající odborné znalosti související s výkonem výše popsané pozice výhodou;
 • dobrá orientace v oblasti fondů EU výhodou;
 • organizační a prezentační zkušenosti výhodou.                      
Nabízíme:
 • závodní stravování, nebo stravenky;
 • příspěvek z Fondu kulturních a sociálních potřeb;
 • 5 týdnů dovolené a 5 dní indispozičního volna;
 • možnost umístění předškolního dítěte v dětské skupině zřízené MF.
Další povinné náležitosti přihlášky do výběrového řízení (viz příloha č. 1):
 • čestné prohlášení o státním občanství (uchazeč/ka musí být fyzická osoba starší 18 let, občan/ka ČR, nebo občan/ka jiného členského státu Evropské unie, nebo občan/ka státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, který/á ovládá český jazyk), nejpozději v den konání pohovoru se pak dokládá průkazem totožnosti;
 • čestné prohlášení o svéprávnosti;
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti (předložení originálu, nebo úředně ověřené kopie výpisu z Rejstříku trestů - ne starší než 3 měsíce od data vydání je podmínkou pro přijetí do pracovního poměru; v případě, že uchazeč/ka poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů - rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, okres narození a stát narození - vyžádá si Ministerstvo financí výpis přímo od Rejstříku trestů, viz příloha č. 2);
 • čestné prohlášení o dosaženém vzdělání (předložení originálu nebo úředně ověřené kopie listiny prokazující dosažené vzdělání je podmínkou pro přijetí do pracovního poměru);
 • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti (vybraný uchazeč/uchazečka musí před nástupem absolvovat vstupní lékařskou prohlídku).
Bližší informace poskytne:

Ing. Miloslava Baďurová, email: Miloslava.Badurova@mfcr.cz

Doručení přihlášky: Motivační dopis a strukturovaný životopis zasílejte do 27. února 2018 na adresu Ministerstvo financí, odbor 30 - Personální, Letenská15, 118 10 Praha 1, nebo na e-mailovou adresu: vyberova.rizeni@mfcr.cz. Do předmětu e-mailové zprávy/na obálku uveďte

„FM 2942, Brno“.

Dokumenty ke stažení:
Přihlášením se do výběrového řízení uchazeč o zaměstnání stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Současně zasláním životopisu uděluje souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení a současně bere na vědomí, že v případě přijetí na výše specifikované služební místo jsou výdaje spolufinancovány z OPTP, s čímž je spojena povinnost odboru 52 - Auditní orgán zpracovávat veškerá data a dokladovat uskutečněné výdaje pro potřeby projektů realizovaných z OPTP. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávané v souladu s nařízením evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. GDPR), popř. příslušná ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.