Novinky

Volné místo v odboru 52 - Auditní orgán

oddělení 3005 - Výběrová řízení
oddělení 3005 - Výběrová řízení

Vydáno

  • Nabídka volných míst
  • Personalistika MF
  • Referent
  • Pracovní poměr

Ministerstvo financí, odbor/oddělení:

Odbor 52 – Auditní orgán, odd. 5202 – Koordinace a audit EÚS.

Číslo funkčního místa: 2401.
Pozice: Referent/referentka – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků poskytovaných v rámci  EÚS.

Stručná charakteristika vykonávané činnosti:

Vykonávání činností odpovídajících oborům služby 3. Audit a 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy ve smyslu zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě; vykonávání auditů systému, auditů operací a auditů účetní závěrky pro prostředky poskytované v rámci politiky soudržnosti EU – audity mohou být vykonávány v rámci celé ČR z pozice člena nebo vedoucího auditorského týmu; tvoření  koncepce auditu zahraničních prostředků; analytická činnost a reporting relevantním orgánům ČR i EU; vyhodnocování zjištěných nedostatků z vykonaných auditů, řešení nesrovnalostí; spolupráce při naplňování auditní strategie; spolupráce při zpracování prohlášení při uzavření pomoci; analýza rizik a návrhy jejich řešení; spolupracování při řešení metodických problémů v oblasti auditu operačního programu za spolupráce všech zainteresovaných subjektů implementačních struktur a dalších subjektů (MMR, MF apod.); spolupracování při zpracovávání stanovisek k návrhům orgánů EU; účast na jednáních a odborných pracovních skupinách a na jednáních se zahraničními orgány zabývajícími se auditem ve vazbě na finanční prostředky poskytované v rámci politiky soudržnosti EU; zpracování zpráv o výsledcích auditů a vedení složek auditů; poskytování konzultační a školící činnosti.

Stupeň požadovaného vzdělání: Vysokoškolské magisterské vzdělání.

Obor požadovaného vzdělání:

Nepožaduje se.

Požadavky na další vzdělání a kurzy: Znalost právních předpisů EU a ČR výhodou; znalost auditních postupů a mezinárodně uznávaných auditorských standardů výhodou.
Znalost práce na PC: Znalost MS Office, Outlook, Internet.
Další požadavky:

Praxe v auditu/kontrolní činnosti nebo odborné praxe související s auditovaným prostředím výhodou; odpovídající odborné znalosti související s výkonem výše popsané pozice výhodou; dobrá orientace v oblasti fondů EU výhodou; organizační a prezentační zkušenosti výhodou.

Místo výkonu práce: Praha.
Nástup možný od: Prosinec 2017.
Pracovní poměr na dobu:

Určitou (zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou), plný pracovní úvazek.

Platová třída: Systemizovaná platová třída 14, zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů a motivační odměny ve smyslu usnesení vlády č. 444/2014. Jedná se o služební místo obsazované pracovním poměrem podle § 178 zákona o státní službě.
Termín uzávěrky: 19. listopadu 2017.
Kontakty:

Motivační dopis a životopis zasílejte na adresu Ministerstvo financí, odbor 30 - Personální, Letenská 15, 118 10 Praha 1, nebo na e-mailovou adresu: vyberova.rizeni@mfcr.cz.
Do předmětu e-mailové zprávy/na obálku uveďte „VŘ na FM 2401, odd. 5202, zástup MD/RD“.

Další povinné náležitosti přihlášky do výběrového řízení (viz příloha č. 1 - nedoložení je důvod pro vyřazení uchazeče z výběrového řízení): a) Čestné prohlášení o státním občanství (uchazeč/ka musí být fyzická osoba starší 18 let, občan/ka ČR, nebo cizí státní občan/ka s trvalým pobytem v ČR, který/á ovládá český jazyk), nejpozději v den konání pohovoru se pak dokládá průkazem totožnosti; b) Čestné prohlášení o svéprávnosti; c) Čestné prohlášení o bezúhonnosti (předložení originálu, nebo úředně ověřené kopie výpisu z Rejstříku trestů - ne starší než 3 měsíce od data vydání je podmínkou pro přijetí do pracovního poměru; v případě, že uchazeč/ka poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů - rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, okres narození a stát narození - vyžádá si Ministerstvo financí výpis přímo od Rejstříku trestů, viz příloha č. 2); d) Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání (předložení originálu nebo úředně ověřené kopie listiny prokazující dosažené vzdělání je podmínkou pro přijetí do pracovního poměru); e) Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti (vybraný uchazeč/uchazečka musí před nástupem absolvovat vstupní lékařskou prohlídku).

Přihlášením se do výběrového řízení uchazeč o zaměstnání stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Současně zasláním životopisu uděluje souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení.

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější