Novinky

Volné místo v odboru 39 – Správní činnosti

oddělení 3005 - Výběrová řízení
oddělení 3005 - Výběrová řízení

Vydáno

 • Nabídka volných míst
 • Personalistika MF
 • Referent
 • Pracovní poměr

Ministerstvo financí nabízí v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, místo na dobu určitou v pracovním poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v odboru 39 – Správní činnosti, odd. 3902 - Správní činnosti v oblasti celnictví, FM 3072.

Základní informace:
 • místo výkonu práce: Praha;
 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou);
 • plný pracovní úvazek;
 • systemizovaná platová třída 14, zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců ve znění pozdějších;
 • nástup: dle dohody.                       
Stručná charakteristika vykonávané činnosti:
 • vykonávání odpovídající oborům služby 2 – Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a 29 – Legislativa a právní činnost - daňového řízení v oblasti daní a jiných obdobných peněžitých plnění spravovaných orgány Finanční a Celní správy ČR;
 • vyřizování podání mířících do činnosti Finanční a Celní správy ČR;
 • vyřizování opravných a dozorčích prostředků podaných proti rozhodnutím Generálního finančního ředitelství a Generálního ředitelství cel.
Požadavky:
 • vysokoškolské magisterské vzdělání;
 • odborné zaměření vzdělání v některém z oborů: Ekonomie; Právo, právní a veřejnosprávní činnost.;
 • znalost MS Office, Outlook, Internet;
 • odborné zkušenosti související s výkonem výše popsané pozice výhodou;
 • trestní bezúhonnost, iniciativní přístup, komunikační a prezentační schopnosti, pečlivost, zodpovědnost, samostatnost, rozhodování ve správním řízení a zastupování před správními soudy výhodou.                       
Nabízíme:
 • závodní stravování, nebo stravenky;
 • příspěvek z Fondu kulturních a sociálních potřeb;
 • 5 týdnů dovolené a 5 dní indispozičního volna;
 • možnost umístění předškolního dítěte v dětské skupině zřízené MF.
Další povinné náležitosti přihlášky do výběrového řízení (viz příloha č. 1):
 • čestné prohlášení o státním občanství (uchazeč/ka musí být fyzická osoba starší 18 let, občan/ka ČR, nebo občan/ka jiného členského státu Evropské unie, nebo občan/ka státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, který/á ovládá český jazyk), nejpozději v den konání pohovoru se pak dokládá průkazem totožnosti;
 • čestné prohlášení o svéprávnosti;
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti (předložení originálu, nebo úředně ověřené kopie výpisu z Rejstříku trestů - ne starší než 3 měsíce od data vydání je podmínkou pro přijetí do pracovního poměru; v případě, že uchazeč/ka poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů - rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, okres narození a stát narození - vyžádá si Ministerstvo financí výpis přímo od Rejstříku trestů, viz příloha č. 2);
 • čestné prohlášení o dosaženém vzdělání (předložení originálu nebo úředně ověřené kopie listiny prokazující dosažené vzdělání je podmínkou pro přijetí do pracovního poměru);
 • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti (vybraný uchazeč/uchazečka musí před nástupem absolvovat vstupní lékařskou prohlídku).
Bližší informace poskytne:

Petra Červená, email: Petra.Cervena@mfcr.cz.

Doručení přihlášky: Motivační dopis a strukturovaný životopis zasílejte do 28. února 2018 na adresu Ministerstvo financí, odbor 30 - Personální, Letenská15, 118 10 Praha 1, nebo na e-mailovou adresu: vyberova.rizeni@mfcr.cz. Do předmětu e-mailové zprávy/na obálku uveďte „FM 3072“.
Dokumenty ke stažení:
Přihlášením se do výběrového řízení uchazeč o zaměstnání stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Současně zasláním životopisu uděluje souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávané v souladu s nařízením evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. GDPR), popř. příslušná ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.