Novinky

Volné místo v odboru 34 – Státní dozor nad hazardními hrami

oddělení 3005 - Výběrová řízení
oddělení 3005 - Výběrová řízení

Vydáno

  • Nabídka volných míst
  • Personalistika MF
  • Referent
  • Pracovní poměr

Ministerstvo financí, odbor/oddělení:

Odbor 34 – Státní dozor nad hazardními hrami, oddělení 3401 – Právní a metodické.

Číslo funkčního místa: 2755.
Pozice: Referent/referentka.

Stručná charakteristika vykonávané činnosti:

Vykonávání činností odpovídajících oborům služby 6 – Loterie a jiné podobné hry a 29 – Legislativa a právní činnost; tvoření návrhů nových právních předpisů s celostátní působností v oblasti hazardních her včetně prováděcích předpisů k nim a zabezpečování jejich souladu s právními normami EU; posuzování návrhů a zpracovávání stanovisek k právním předpisům souvisejícím s problematikou provozování hazardních her; zpracovávání koncepcí dalších právních úprav v oblasti hazardních her na základě poznatků získaných z praxe; posuzování návrhů a projektů nových druhů hazardních her, včetně jejich odborného zařazení pro rozhodování o základním povolení a stanovení podmínek pro jejich provozování; vytváření základních koncepcí a metodik systému státního dozoru nad hazardními hrami, předkládání k dalšímu rozpracování orgánům celní správy a ověřování jejich rozpracovaných obsahů a uplatňování při výkonu státního dozoru v praxi; vytváření metodik pro pověřené osoby na úseku osvědčování technických parametrů pro provoz hazardních her; vytváření metodik pro obce a kraje ve věci vedení správních řízení o vydání povolení k umístění herního prostoru; zajišťování evidence doručených rozkladů, připravování podkladů komisi pro správní řízení o rozkladech podaných proti rozhodnutím ministerstva ve věcech působnosti odboru.
Stupeň požadovaného vzdělání: Vysokoškolské magisterské vzdělání.

Obor požadovaného vzdělání:

Právo, právní a veřejnosprávní činnost.

Požadavky na další vzdělání a kurzy: Nepožadují se.
Délka požadované praxe: Nepožaduje se.

Požadovaný stupeň standardizované zkoušky z AJ, NJ, FJ:

Nepožaduje se.

Další jazykové znalosti: Nepožadují se.
Znalost práce na PC: MS Office - Word, Excel, Outlook, Internet.
Další požadavky:

Nepožadují se.

Stupeň utajení dle zákona č. 412/2005 Sb.: Vyhrazené.
Výpis z rejstříku trestů: Požaduje se vždy. Nesmí být starší 3 měsíců.
Lustrační osvědčení: Nepožaduje se.
Nástup možný od: Ihned.
Pracovní poměr na dobu: Určitou (zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou).
Platová třída: Systemizovaná platová třída 14, zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Termín uzávěrky 30. listopadu 2017.
Kontakty:

Motivační dopis a životopis zasílejte na adresu Ministerstvo financí, odbor 30 - Personální, Letenská 15, 118 10 Praha 1, nebo na e-mailovou adresu: vyberova.rizeni@mfcr.cz. Do předmětu e-mailové zprávy/na obálku uveďte „FM 2755“.

Další povinné náležitosti přihlášky do výběrového řízení (viz příloha č. 1 - nedoložení je důvod pro vyřazení uchazeče z výběrového řízení): a) Čestné prohlášení o státním občanství (uchazeč/ka musí být fyzická osoba starší 18 let, občan/ka ČR, nebo cizí státní občan/ka s trvalým pobytem v ČR, který/á ovládá český jazyk), nejpozději v den konání pohovoru se pak dokládá průkazem totožnosti; b) Čestné prohlášení o svéprávnosti; c) Čestné prohlášení o bezúhonnosti (předložení originálu, nebo úředně ověřené kopie výpisu z Rejstříku trestů - ne starší než 3 měsíce od data vydání je podmínkou pro přijetí do pracovního poměru; v případě, že uchazeč/ka poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů - rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, okres narození a stát narození - vyžádá si Ministerstvo financí výpis přímo od Rejstříku trestů, viz příloha č. 2); d) Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání (předložení originálu nebo úředně ověřené kopie listiny prokazující dosažené vzdělání je podmínkou pro přijetí do pracovního poměru); e) Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti (vybraný uchazeč/uchazečka musí před nástupem absolvovat vstupní lékařskou prohlídku).

Přihlášením se do výběrového řízení uchazeč o zaměstnání stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Současně zasláním životopisu uděluje souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení.

 

Dokumenty ke stažení

 

Nejčtenější