Novinky

Volné místo v odboru 19 – Rozpočtová politika strategických odvětví národního hospodářství

oddělení 3005 - Výběrová řízení
oddělení 3005 - Výběrová řízení

Vydáno

 • Nabídka volných míst
 • Personalistika MF
 • Referent
 • Pracovní poměr

Ministerstvo financí nabízí v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, místo na dobu určitou v pracovním poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v odboru 19 – Rozpočtová politika strategických odvětví národního hospodářství, odd. 1902 – Financování obrany, FM 833.

Základní informace:
 • místo výkonu práce: Praha;
 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou);
 • plný pracovní úvazek;
 • systemizovaná platová třída 14, zařazení podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., případně nařízení č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců ve znění pozdějších předpisů;
 • nástup: ihned nebo dohodou.
Stručná charakteristika vykonávané činnosti:
 • vykonávání činností odpovídajících oborům služby 1 – Finance;
 • rozpočtář kapitoly Ústav pro studium totalitních režimů;
 • vypracovávání návrhů rozpočtu kapitoly a hodnocení výsledků hospodaření kapitoly, posuzování a zpracovávání rozpočtových opatření a podílení se na vypracovávání souhrnného státního závěrečného účtu;
 • vypracovávání finančních vypořádání vztahů
  se státním rozpočtem za kapitolu;
 • zabezpečování přípravy stanovisek a podkladů pro jednání vlády.
Požadavky:
 • vysokoškolské magisterské vzdělání
 • odborné zaměření vzdělání v oboru Ekonomie
 • uživatelská znalost MS Office, Outlook, Internet
 • státní občanství ČR
 • způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi: Důvěrné - ochota podstoupit řízení na NBÚ k získání požadovaného stupně bezpečnostní prověrky
Nabízíme:
 • závodní stravování, nebo stravenky
 • příspěvek z Fondu kulturních a sociálních potřeb
 • 5 týdnů dovolené a 5 dní indispozičního volna
 • možnost umístění předškolního dítěte v dětské skupině zřízené MF
Další povinné náležitosti přihlášky do výběrového řízení (viz příloha č. 1):
 • čestné prohlášení o státním občanství (uchazeč/ka musí být fyzická osoba starší 18 let, občan/ka ČR), nejpozději v den konání pohovoru se pak dokládá průkazem totožnosti
 • čestné prohlášení o svéprávnosti
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti (předložení originálu, nebo úředně ověřené kopie výpisu z Rejstříku trestů - ne starší než 3 měsíce od data vydání je podmínkou pro přijetí do pracovního poměru; v případě, že uchazeč/ka poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů - rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, okres narození a stát narození - vyžádá si Ministerstvo financí výpis přímo od Rejstříku trestů, viz příloha č. 2)
 • čestné prohlášení o dosaženém vzdělání (předložení originálu nebo úředně ověřené kopie listiny prokazující dosažené vzdělání je podmínkou pro přijetí do pracovního poměru)
 • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti (vybraný uchazeč/uchazečka musí před
  nástupem absolvovat vstupní lékařskou prohlídku)
Bližší informace poskytne: Petra Červená, email: petra.cervena@mfcr.cz
Doručení přihlášky: Motivační dopis a strukturovaný životopis zasílejte do 22. ledna 2018 na adresu Ministerstvo financí, odbor 30 - Personální, Letenská 15, 118 10 Praha 1, nebo na e-mailovou adresu: vyberova.rizeni@mfcr.cz. Do předmětu e-mailové zprávy/na obálku uveďte „FM 833“.
Dokumenty ke stažení:
Přihlášením se do výběrového řízení uchazeč o zaměstnání stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Současně zasláním životopisu uděluje souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení.