Novinky

Postup při obsazování volných míst

odbor 30 - Personální
odbor 30 - Personální

Vydáno

 • Pracovní místa
 • Personalistika MF
 • Personální politika
 • Veřejný sektor
Aktualizováno 7. 8. 2015
 • Aktualizace textu
 • Aktualizace textu

Postup při přijímacím řízení:

MF uveřejňuje nabídky volných služebních míst v souladu se Zákonem o státní službě č.234/2014 (dále jen ZSS) na úřední desce MF a v informačním systému o státní službě.

Volná místa jsou obsazována v souladu se ZSS výlučně formou výběrových řízení, v jejichž zadání jsou stanoveny podmínky, které musí uchazeč bezpodmínečně splňovat, aby byl do výběrového řízení zařazen. Věnujte zvýšenou pozornost listinným podkladům, které musíte spolu s přihláškou do výběrového řízení doložit.

V Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné místo je vždy uveden termín pro podání přihlášek uchazečů. Přihlášky s veškerými požadovanými listinami je nutné zaslat nejpozději do termínu uvedeného v příslušném Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Přihlášky došlé po tomto termínu nemohou být do výběrového řízení zařazeny.

Výběr uchazeče je zcela v kompetenci výběrové komise.

Přihlášky uchazečů vyhodnotí výběrová komise a uchazeči, kteří splňují stanovené požadavky a jejichž přihláška obsahuje veškeré požadované listiny, jsou pozváni k pohovoru.

Uchazeči, kteří nesplňují stanovené požadavky, nebo jejichž přihláška neobsahuje veškeré požadované listiny, jsou z výběrového řízení vyřazeni a jsou písemně informováni.

Do výběrového řízení bude zařazen jen ten uchazeč, který splňuje základní předpoklady stanovené dle § 25 odst. 1 ZSS, tj.:

 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) ZSS];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 2. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) ZSS];
 3. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) ZSS];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;
 4. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) ZSS];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce., resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky1;
 5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona].Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 6. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) ZSS];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti vydaným poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru,

případně i další požadavky dle §25 odst.5 ZSS

 • znalost cizího jazyka (tuto skutečnost je nutno doložit příslušnými osvědčeními o složení zkoušek požadovaného stupně)
 • způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stanoveného stupně utajení v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů;
  Splnění tohoto požadavku se dokládá úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na požadovaný stupeň utajení. Pokud žadatel nedisponuje příslušným dokladem a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena postupem podle § 27 odst. 2 ZSS, lze tento požadavek splnit podáním žádosti o vydání příslušného dokladu a doložením této skutečnosti při pohovoru v rámci výběrového řízení.

K žádosti žadatel přiloží:

 1. Písemné čestné prohlášení o státním občanství (§ 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě),
 2. Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti (§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě),
 3. Výpis z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců (§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě),
 4. Písemné čestné prohlášení o dosažení stanoveného vzdělání nebo originál anebo úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání [§ 25 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 26 zákona o státní službě (§ 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě),
 5. Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti nebo lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydaný poskytovatelem pracovnělékařských služeb [§ 25 odst. 1 písm. f) ve spojení s § 26 zákona o státní službě],
 6. Osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (je-li požadováno),
 7. Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (je-li požadováno),
 8. Osvědčení fyzické osoby na požadovaný stupeň utajení (je-li požadováno),
 9. Originály nebo úředně ověřené kopie listin prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu (délky praxe) podle § 186 odst. 4 zákona o státní službě (je-li požadováno),
 10. Originál nebo úředně ověřenou kopii listiny prokazující požadovaný stupeň znalosti cizího jazyka (je-li požadováno),
 11. Strukturovaný profesní životopis,
 12. Motivační dopis.

Uchazeči, kteří byli zařazeni do výběrového řízení, budou informováni o termínu osobního pohovoru před výběrovou komisí. Pohovor může být doplněn písemným testem, zjišťujícím rozsah:

 • odborných znalostí uchazečů (forma rozhovoru, testu, vypracování modelového zadání úkolu - napsání dopisu, záznamu, návrh řešení modelového problému apod.)
 • jazykových znalostí uchazečů (část rozhovoru nebo přezkoušení odborných znalostí lze vést v cizím jazyce).

O výsledku výběrového řízení budou všichni jeho účastníci písemně informováni.

 


1 Podle § 26 odst. 1 ZSS jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen "domovský stát"), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

Nejčtenější