Novinky

ÚFIS

oddělení 3802 - Finanční a kontrolní systémy
oddělení 3802 - Finanční a kontrolní systémy

Vydáno

 • Centrální systém účetních informací
 • Informační systém
 • Účetní uzávěrka
 • ÚFIS
 • Zákon o účetnictví
 • SIMU
 • Monitoring hospodaření obcí
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Hospodaření resortu
Aktualizováno 17. 9. 2013 9:00
 • V aplikaci ÚFIS jsou zveřejněny roční údaje finančních a účetních informací státu za účetní období roku 2012 (Prezentační systém finančních a účetních informací státu)
 • Od 17.9.2013 jsou v aplikaci ÚFIS - Monitoring hospodaření obcí k dispozici výstupy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) jednotlivých obcí za uplynulé účetní období roku 2012.

ÚFIS – Prezentační systém finančních a účetních informací státu

Prezentační systém účetních a finančních informací státu

Aplikace ÚFIS zprostředkovávají zobrazení vybraných účetních a finančních záznamů povinných účetních jednotek, která jsou předávána do Centrálního systému účetních informací státu /CSÚIS/. Zároveň je v aplikaci ÚFIS provedeno zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

K publikaci ročních údajů vybraných účetních a finančních záznamů jsou z CSÚIS exportována příslušná data vybraných účetních jednotek, kterými jsou:

 • organizační složky státu /OSS/;
 • státní fondy /SF/;
 • Pozemkový fond České republiky;
 • státní příspěvkové organizace /SPO/;
 • územní samosprávné celky /ÚSC/ - obce, kraje;
 • dobrovolné svazky obcí /DSO/
 • regionální rady regionů soudržnosti /RR/;
 • příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem jsou ÚSC /PO/.

Roční údaje vybraných účetních a finančních záznamů jsou zobrazovány ve formátu následujících účetních a finančních výkazů:

 • Rozvaha;
 • Výkaz zisku a ztráty;
 • Příloha;
 • Přehled o peněžních tocích;
 • Přehled o změnách vlastního kapitálu;
 • Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů / Fin 2-04 U/;
 • Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad / Fin 2-12 M/.

Informace zpřístupněné prezentačním systémem ÚFIS odpovídají uloženým datům v systému CSÚIS k termínu zpracování státního závěrečného účtu.

Právní základ CSÚIS

Centrální systém účetních informací státu /CSÚIS/ zajišťuje od účetního období roku 2010 činnosti související s přebíráním účetních záznamů a finančních údajů předkládaných povinnými účetními jednotkami pro potřeby státu na základě vyhlášky č. 383/2009 Sb. (technická vyhláška o účetních záznamech).

Povinnost předávat účetní záznamy vybranými účetními jednotkami do centrálního systému účetních informací stanoví zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 304/2008 Sb., a to v § 1 odst. 3).

Prezentační systém účetních a finančních informací státu slouží k publikaci těchto údajů v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o svobodném přístupu k informacím.

Účel a uživatelé systému ÚFIS

Výstupní informace ze systému

Prostřednictvím aplikací prezentačního systému ÚFIS jsou uživatelům dostupné informace o účetních a finančních ukazatelích v roční periodicitě :

 • účetních a finančních výkazů povinných účetních jednotek,
 • sumářů finančních výkazů podle definovaných agregací,
 • vybraných fakultativních výstupů.

Informace o účetních jednotkách nalezne uživatel v registru RARIS. Registr poskytuje informace o stavu sledovaných identifikátorů a klasifikátorů organizací, i o jejich vývoji v předcházejících obdobích.

Klasifikace jednotek a číselníků

V aplikacích ÚFIS je význam převážně používaných číselníků a klasifikací dostupný v příslušném okně k jeho kódu.
Základními klasifikacemi a číselníky jsou:

 • Rozpočtová skladba - gestor MF, stanovena vyhláškou č. 323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů; je základním klasifikačním standardem peněžních operací veřejných rozpočtů.
 • Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS) - gestor ČSÚ, navazuje na klasifikaci NUTS EU
 • Číselník účelových znaků - gestor MF,

Kontakty - ÚFIS

Nejčtenější