Novinky

REGOZ

odbor 57 - Bezpečnost a krizové řízení
odbor 57 - Bezpečnost a krizové řízení

Vydáno

 • Informační systém
 • Registr čestných prohlášení
 • REGOZ
Aktualizováno 10. 8. 2017
 • Oznámení o změně kontaktní osoby
 • Aktualizace obsahu - část Aktuálně
 • Aktualizace URL
 • Aktualizace URL

REGOZ (REGistr OZnámení) čestných prohlášení pro veřejné funkcionáře v rámci resortu Ministerstva financí ČR.

Pro nahlížení do registru v elektronické podobě je od 1.7.2009 k dispozici aplikace

REGOZ (REGistr OZnámení) na adrese
https://dms.mfcr.cz/systemdms/acmif_mfcr.uvod

Ministerstvo financí ČR je evidenčním orgánem, který vede registr čestných prohlášení pro veřejné funkcionáře v rámci resortu Ministerstva financí ČR.

Informace k zákonu o střetu zájmů

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ukládá veřejným funkcionářům definovaných zákonem, předkládat čestná prohlášení (na předepsaných tiskopisech) evidenčnímu orgánu v zákonem stanovených lhůtách po celou dobu výkonu jejich funkce. Podle zákona zabezpečuje evidenční orgán vedení registru čestných prohlášení.

Aktuálně

Oznámení o změně kontaktní osoby

 • Ministerstvo financí jako evidenční orgán dle zákona oznamuje, že s účinností od 15.6.2015 jsou kontaktními osobami za oblast „střet zájmů“ Mgr. Karel Tichý a Ing. Bc. Karel Kříž.
 • Kontaktní osoby: 
  Mgr. Karel Tichý (tel.+420 257 042 807); e-mail: Karel.Tichy@mfcr.cz 
  Ing. Bc. Karel Kříž (tel. +420 257 043 294; e-mail: Karel.Kriz@mfcr.cz

Upozornění na povinnost odevzdat čestné prohlášení o střetu zájmů

 • Upozorňujeme dotčené veřejné funkcionáře v rámci resortu MF, kteří tak dosud neučinili, aby ve stanové lhůtě do 30. 6. 2017 odevzdali odboru 57 „Čestné prohlášení“ za rok 2016 ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Na obálku uveďte „střet zájmů“.
  Současně upozorňujeme, že v případě ukončení výkonu funkce, je veřejný funkcionář povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději do 30 dnů ode dne jeho ukončení.

Zasílání „čestného prohlášení“ v zalepené obálce

 • Dovolujeme si upozornit shora uvedené veřejné funkcionáře, že pokud budou „čestné prohlášení“ zasílat v písemné podobě v zalepené obálce, je na obálku z důvodu ochrany informací nutné zřetelně uvést text „střet zájmů“. Pokud tak neučiní, bude s obálkou zacházeno jako s obyčejnou zásilkou. 

Podmínky provozu REGOZ

Právo nahlížet do registru

Na základě zákona má každý občan právo bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Ministerstvo financí ČR jako evidenční orgán neposkytuje fotokopie čestných prohlášení, opisy a výpisy neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin. Nahlížet lze na základě žádosti (po ověření evidenčním orgánem) do listinné nebo elektronické podoby registru oznámení.

Nahlížení do registru REGOZ v elektronické podobě

Každý, kdo o to požádá, má právo nahlížet do registru oznámení v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, a to na základě žádosti a po udělení uživatelského jména a přístupového hesla evidenčním orgánem. Podáním žádosti, žadatel souhlasí se zpracováváním osobních údajů, a to po dobu 5 let ode dne podání žádosti.

 • Přihlašovací údaje jsou platné 24 hod. od prvního přihlášení.
 • Žádat o nahlížení do registru lze i opakovaně.

Práva a povinnosti nahlížejících

Podle zákona má každý právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu ty informace, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámení veřejných funkcionářů evidovaných v registru.

 • Je zakázáno sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.
 • Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Používání nebo další zpracování údajů vedených v registru k jinému účelu je zakázáno, s výjimkou uvedenou v § 13, odst. 5 zákona.
 • Osoby, které přijdou s evidovanými údaji do styku, jsou povinny o zjištěných skutečnostech zachovávat mlčenlivost.
 • Při porušení výše uvedených nařízení dochází k přestupku, za který lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Ministerstvo financí ČR jako evidenční orgán si vyhrazuje právo zrušit nebo zablokovat uživatelské jméno a heslo, pokud má důvodné podezření, že došlo k porušení podmínek vyplývajících ze zákona.

Kontakt IS REGOZ

Evidenční orgán:
Ministerstvo financí ČR
Letenská 15
118 10 Praha 1

email: podatelna@mfcr.cz

Správce registru: MF - odbor 57 – Bezpečnost a krizové řízení

Kontaktní osoby:

 

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější