Novinky

DOTINFO

odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu
odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu

Vydáno

 • Dotace
 • DotInfo
 • Informace o dotacích
 • Informační systém
Aktualizováno 28. 11. 2014
 • Publikována uživatelská dokumentace - pro IS DotInfo
 • Publikována Prezentace - školení ze dne 19.11.2012
 • Aktualizována uživatelská příručka pro IS DotInfo
 • Aktualizovány kontaktní údaje

DotInfo je informační systém, který umožňuje vyhledávání nad poskytovateli dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu ČR.

DotInfo (Informace o dotacích)

Všechny informace zpřístupněné na adrese https://www.dotinfo.cz/ mají pouze informativní charakter. Ministerstvo financí správnost ani úplnost dokumentů a údajů od poskytovatelů dotací a návratných finančních výpomocí neprověřuje.“

DotInfo (Informace o dotacích) – Zveřejňování dokumentů a údajů, které jsou rozhodné pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí

DotInfo je informační systém, který umožňuje vyhledávání nad poskytovateli dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu ČR. Zprostředkovává zobrazení údajů podle zákona č. 171/2012 Sb.

Podmínky provozu DotInfo

Poskytovatel předává Ministerstvu financí veškeré dokumenty a údaje, s výjimkami uvedenými v odstavci (ze zveřejnění vyloučené informace), které jsou rozhodné pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí a kterými se při rozhodování o nich řídí, a to bez ohledu na to, jaké osoby jsou jejich původci.

Poskytovatel je povinen zajistit úplnost dokumentů a údajů určených ke zveřejnění, jakož i vyloučení dokumentů a údajů podle odstavce (ze zveřejnění vyloučené informace), a předat je ministerstvu v elektronické podobě ve formátu, který stanoví ministerstvo sdělením ve Finančním zpravodaji. Ministerstvo je zveřejňuje na svých internetových stránkách. ( Sekce: O Ministerstvu>Základní informace>Informační systémy>DotInfo)

Vychází-li poskytovatel při rozhodování o dotacích a návratných finančních výpomocích z údajů, které jejich původce podává ústně, musí zajistit jejich záznam tak, aby mohly být zveřejněny na internetových stránkách.

Dokumenty a údaje se zveřejňují tak, aby bylo zřejmé, kdo je kdy komu předložil a v jaké souvislosti. Informaci o tom předá ministerstvu poskytovatel. Opakující se dokumenty a údaje se zveřejňovat nemusí, ale stačí uvést na ně odkaz. To platí i pro dokumenty a údaje zveřejněné na internetových stránkách někým jiným než poskytovatelem.

Dokumenty a údaje předá Ministerstvu financí poskytovatel bez zbytečného odkladu poté, kdy vznikly nebo kdy je obdržel. Ministerstvo je zveřejní bez zbytečného odkladu po jejich obdržení. Je-li stanoven termín pro přijímání určitých dotací, zveřejní ministerstvo žádosti o dotace nejdříve v den následující po uplynutí stanoveného termínu a nejpozději desátý den po uplynutí termínu. K tomu poskytovatel předá ministerstvu potřebné informace. Ministerstvo správnost ani úplnost dokumentů a údajů, které od poskytovatele převzalo ke zveřejnění, neprověřuje.

Zveřejnění dokumentů a údajů týkajících se poskytování dotací a návratných finančních výpomocí na internetových stránkách trvá po dobu alespoň 10 let, a to bez ohledu na skutečnosti, které nastaly po jejich zveřejnění.

Ze zveřejnění vyloučené informace

Ze zveřejnění jsou vyloučeny:

 • dokumenty a údaje týkající se dotací poskytovaných jako podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podle zákona upravujícího podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1)
 • dokumenty a údaje, jejichž zveřejněním by bylo porušeno právo jejich autora rozhodnout o jejich zveřejnění nebo právo užít autorské dílo 2)
 • dokumenty a údaje, o kterých to stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie 3)
 • utajované informace 4)
 • citlivé údaje 5)
 • dokumenty a údaje týkající se poskytování dotací fyzickým osobám a organizacím v zemích s nedemokratickou formou vlády.

 

1) § 4 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
2) § 11 odst. 1 a § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 216/2006 Sb.
3) Čl. 37 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj.
4) § 2 písm. a) a § 21 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb.
5) § 4 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 439/2004 Sb. a zákona č. 170/2007 Sb. 

Dokumenty ke stažení

Kontakty - DOTINFO

Ministerstvo financí
Odbor 54 - Státní pokladna, controlling a účetnictví veřejného sektoru, odd. 5406 – Integrace procesů programového financování
Kontaktní osoba: Petr Vais, tel.: +420 257 043 199
e-mail: DotInfo@mfcr.cz

 

Připomínky, náměty i dotazy můžete zaslat na e-mail adresu DotInfo@mfcr.cz. Pokud budou technicky realizovatelné, budou využity při návrhu dalších etap rozvoje.

Nejčtenější