Novinky

Základní informace

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Centralizované zadávání veřejných zakázek
 • Generální finanční ředitelství
 • Hospodaření resortu
 • Kancelář finančního arbitra
 • Ministerstvo financí
 • Státní tiskárna cenin
 • Státní tiskárna cenin Centrum sdílených služeb
 • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 • Veřejná zakázka
 • Veřejný sektor
 • Finanční analytický úřad

Resortní systém centralizovaného zadávání veřejných zakázek

Vláda ČR uložila povinnost od 1. 7. 2012 všem ústředním orgánům státní správy, které mají alespoň dvě podřízené organizace, zavést resortní systém centralizovaného zadávání veřejných zakázek.

Centralizovaným zadáváním veřejných zakázek je postup zadávání veřejné zakázky dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kdy centrální zadavatel pro pověřující zadavatele pořizuje dodávky či služby, jež jsou předmětem veřejných zakázek, které následně prodává pověřujícím zadavatelům za cenu nikoliv vyšší, než za kterou byly dodávky či služby pořízeny, nebo kdy centrální zadavatel provádí zadávací řízení a zadává veřejnou zakázku na dodávky, služby či stavební práce na účet pověřujících zadavatelů.

Centralizované zadávání umožňuje efektivně snižovat finanční, personální a časové náklady na pořizování zboží, služeb a stavebních prací při zachování kvality dodaných komodit. Zároveň dochází ke standardizaci kvality plnění předmětu veřejné zakázky napříč celým resortem.

Vládní materiály

 

Resortní organizace Ministerstva financí

 

Seznam komodit nakupovaných k 1. 1. 2015 povinně s využitím institutu centrálního zadavatele v rámci resortního systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek

(resortní seznam komodit)

Kompletní číselník NIPEZ je uveřejněn v Informačním systému: http://ciselnik.nipez.cz/

Povinnost se vztahuje na položky číselníku NIPEZ uvedené v následující tabulce a rovněž na položky jim podřízené.

Kód z číselníku NIPEZ Název z číselníku NIPEZ Převodový kód resortu MF
09310000-5 Elektrická energie 01
09120000-6 Plynná paliva 02
64200000-8 Telekomunikační služby 03
3 Kancelářská technika a zařízení 04
6 Počítače a stroje na zpracování dat 05
34110000-1 Osobní vozidla 06
79710000-4 Bezpečnostní služby 07
15 Nábytek 08
11 Kancelářské potřeby 09

 

Povinnost spočívá ve využití centralizovaného zadávání tak, jak je definováno v minimálních požadavcích na vytvoření a provoz resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek a v této směrnici.

Centralizované zadávání je povinné, jestliže danou komoditu z resortního seznamu komodit plánují spotřebovávat kromě centrálního zadavatele minimálně dvě resortní organizace.

Pokud některou komoditu z resortního seznamu komodit v resortu MF nenakupují kromě centrálního zadavatele alespoň dvě resortní organizace, může být na základě společné dohody těchto organizací předmětem centralizovaného zadávání, avšak nejedná se o povinnost.

Nad rámec resortního seznamu komodit je možné na základě společné dohody centrálního zadavatele a resortních organizací a po projednání v poradě vedení MF zadat s využitím institutu centrálního zadavatele v rámci resortního systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek i jakoukoliv další komoditu, kterou poptávají minimálně dvě resortní organizace.