Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Soukromý sektor

Vydáno

Evropská komise uveřejnila návrh směrnice, kterou se mění směrnice UCITS IV (tzv. UCITS V)

Evropská komise uveřejnila na svých internetových stránkách návrh směrnice, kterou se mění směrnice 2009/65/ES o koordinaci předpisů v oblasti kolektivního investování, známá jako UCITS IV. Návrh směrnice („UCITS V“) přináší zejména následující změny:

  • přesnější vymezení povinností depozitáře standardního fondu a odpovědnosti za výkon jeho funkce,
  • jasnější pravidla pro odměňování obhospodařovatelů standardních fondů a
  • dílčí harmonizaci v oblasti sankcí v případě zásadního porušení povinností plynoucích z UCITS IV.

Navrhované změny směřují k věcnému přiblížení směrnice UCITS IV směrnici AIFM.

  • anglická verze

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Vydáno

Poskytování informací investorům o standardním fondu nebo o speciálním fondu prostřednictvím sdělení klíčových informací

Ministerstvo financí upozorňuje, že dnem 30. června 2012 uplyne přechodné období, během kterého mohly fondy kolektivního investování  namísto sdělení klíčových informací uveřejňovat zjednodušený statut. Napříště jsou fondy kolektivního investování povinny poskytnout investorům informace ve formě sdělení klíčových informací.

Zákon č. 188/2011 Sb., který změnil zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, zakotvil povinnost poskytovat investorům informace o standardním fondu nebo o speciálním fondu prostřednictvím sdělení klíčových informací.

Sdělení klíčových informací je dokument obsahující klíčové informace pro investory. Obsahuje stručné základní charakteristiky fondu kolektivního investování, nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení povahy a rizik investice, která je jim nabízena, zpracované formou srozumitelnou běžnému investorovi.

Podle bodu 7 čl. II zákona č. 188/2011 Sb., může nejdéle do 30. června 2012, investiční fond, kterému bylo uděleno povolení k činnosti před 1. červencem 2011, nebo podílový fond, ohledně kterého bylo vydáno povolení k jeho vytvoření před 1. červencem 2011, uveřejňovat a bezplatně poskytovat namísto sdělení klíčových informací zjednodušený statut podle zákona upravujícího kolektivní investování ve znění do dne nabytí účinnosti  zákona č. 188/2011 Sb.

Vydáno

Informace ke vstupu v platnost protokolu ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Uzbekistánem

Ministerstvo financí ČR oznamuje, že dne 15. června 2012 vstoupil v platnost Protokol mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Praze dne 8. prosince 2011. Tento protokol, který tvoří nedílnou součást Smlouvy, se bude v obou státech provádět ve vztahu k daňovým obdobím začínajícím 1. ledna 2013 nebo později.

Vydáno

Úřední věstník EU - publikováno změnové nařízení Evropské komise k nařízení upravující prospekt cenného papíru

Dne 9. června 2012 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno nařízení Evropské komise č. 486/2012, kterým se mění nařízení č. 809/2004, pokud jde o úpravu a obsah prospektu, základního prospektu, souhrnu a konečných podmínek a pokud jde o požadavky na uveřejňování prospektu. Novelizační nařízení mění obsah základního prospektu cenného papíru a režim jeho uveřejňování. Nařízení je účinné od 1. července 2012.

Vydáno

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2011 - STRUČNÉ SHRNUTÍ

Tento materiál je stručným souhrnem Zprávy o vývoji finančního trhu v roce 2011. Tato analytická zpráva zachycuje nejdůležitější události za uplynulý rok včetně případných budoucích trendů v jednotlivých segmentech finančního trhu.