Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Soukromý sektor

Vydáno

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii

Vláda předložila dne 13. října 2011 Poslanecké sněmovně PČR návrh zákona,  kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii, představuje transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010, označovanou jako tzv. Směrnice Omnibus I. Tato směrnice je souhrnnou novelou směrnic upravujících finanční služby s ohledem na pravomoci nových Evropských orgánů dohledu. Návrh zákona dále obsahuje několik ustanovení sloužících k adaptaci českého právního řádu na novelu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách, která rovněž souvisí s evropskou reformou dohledu nad finančním trhem. Směrnice Omnibus I. ani novela nařízení o ratingových agenturách nedávají členským státům žádnou možnost odchýlení od obsažené právní úpravy ani výběr z více variant. Tato novela přináší pouze technické změny již implementovaných ustanovení. Směrnice i nařízení mají být členskými státy implementovány do 31.12.2011.

  • Vládní návrh zákona je v současné době, jako sněmovní tisk č.509 , projednáván Poslaneckou sněmovnou ČR ve druhém čtení.

Vzhledem k technické povaze návrhu zákona, lze předpokládat, že by mohl být přijat do konce tohoto roku.

Vydáno

Ke konzultačnímu materiálu k novému zákonu o kolektivním investování, který byl publikován dne 26.10.2011, ministerstvo doplňuje tabulkový přehled základních charakteristik fondů kolektivního investování, jak vyplývají z navrhované úpravy

Ke konzultačnímu materiálu k novému zákonu o kolektivním investování, který byl publikován dne 26.10.2011, ministerstvo doplňuje tabulkový přehled základních charakteristik fondů kolektivního investování, jak vyplývají z navrhované úpravy. V přehledu se odráží systemizace fondů kolektivního investování a k nim se vztahujících základních regulatorních pravidel. Cílem je usnadnit orientaci v celé materii. Tabulku je třeba vnímat v úzké souvislosti s konzultačním materiálem, který přibližuje další podrobnosti a odůvodnění navrhovaných institutů a konkrétních řešení.

Vydáno

Ministerstvo financí vydává konzultační materiál k novému zákonu o kolektivním investování

Ministerstvo financí vydává konzultační materiál k novému zákonu o kolektivním investování. Revidovaná právní úprava by měla sledovat materiální příklon k českým a evropským konvencím v oblasti kolektivního investování. To vyžaduje i odpovídající úpravu nového zákona o kolektivním investování navazující na tradice stávajícího zákona o kolektivním investování, jak se vyvíjely od roku 1992, a stejně tak i na standardy států, jejichž právní řády jsou obecně považovány pro „fondové podnikání“ za nejpropracovanější.

Vydáno

Radek Urban: Stavební spoření i v běžných bankách

Ministerstvo financí navrhuje, aby stavební spoření se státní podporou mohly poskytovat kromě stavebních spořitelen také banky. Náměstek ministra financí Ing. Radek Urban reaguje na kritiku tohoto návrhu.

Vydáno

Evropská komise uveřejnila návrh nové evropské úpravy trhů finančních nástrojů

Evropská komise uveřejnila na internetových stránkách návrh nové směrnice o trzích finančních nástrojů (tzv. MiFID II) a návrh nařízení, které směrnici o trzích finančním nástrojů provádí (tzv. MiFIR II). Tyto legislativní návrhy mají například rozšířit regulatorní rámec o nový typ převodního místa (organised trading facilty - OTF), posílit dohled v oblasti trhů komoditních derivátů a zavést oznamovací povinnost pro „investiční pozice“. V obecné rovině se dále mají zpřísnit požadavky na obhospodařování majetku zákazníka, investiční poradenství a nabízení tzv. komplexních finančních produktů.

Vydáno

Evropská komise uveřejnila návrh nové evropské úpravy proti zneužívání trhu

Evropská komise uveřejnila na internetových stránkách návrh nařízení upravující ochranu vnitřních informací a manipulaci s trhem. Oproti platné úpravě se zejm. navrhuje rozšířit působnost evropského předpisu také na případy transakcí s finančními nástroji v mnohostranných obchodních systémech (multilateral trading facilty - MTF) a mimo organizované obchodní platformy (tzv. obchody na OTC trzích) a zavést oznamovací povinnost nejen na podezřelé transakce s finančními nástroji (to platí již nyní), nýbrž i na podezřelé pokyny týkající se finančních nástrojů, k jejichž provedení z různých důvodů nedošlo.

Vydáno

Změna dohledového režimu nad ratingovými agenturami

Vláda předložila dne 13.10.2011 Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky návrh zákona, kterým se mění některé zákony s souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem (sněmovní tisk 509).

Vydáno

Dne 4. října 2011 byl v Záhřebu podepsán protokol mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou ke smlouvě mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a majetku

Ministerstvo financí sděluje, že dne 4. října 2011 byl v Záhřebu podepsán PROTOKOL MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A CHORVATSKOU REPUBLIKOU KE SMLOUVĚ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A CHORVATSKOU REPUBLIKOU O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU A Z MAJETKU (která byla podepsána 22. ledna 1999 v Praze a která je publikována ve Sb. m. s. č. 42/2000). V obou státech bude nyní následovat standardní legislativní proces vedoucí ke vstupu Protokolu v platnost a k jeho následné praktické aplikaci.