Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Soukromý sektor

Vydáno

Mléčné výrobky pro žáky

Seznam mléčných výrobků se stanovenými maximálními cenami pro školní rok 2008/2009 byl od ledna do června 3krát výměry MF rozšiřován následně po schválení dodatečných žádostí o registrace SZIF. Tyto doregistrace byly umožněny nařízením vlády č. 319/2008 Sb. Ceny pro školáky byly až do konce června v důsledku zrušení národních podpor vysoké, došlo však alespoň k rozšíření sortimentu nabízených výrobků.
  
K 1. září nabyly účinnosti nové maximální ceny pro školní rok 2009/2010, zohledňující jak sazby podpor ES, tak nově opět i sazby našich národních podpor, schválené nařízením vlády č. 238/2009 Sb. ze dne 20. července 2009. Ceny se vlivem obou podpor výrazně snížily, pozitivně působily i obecně nízké ceny nakoupeného mléka, které mlékárny kalkulovaly ve svých výrobcích pro školy; oproti červnu došlo navíc k dalšímu zpestření nabídky pro školáky o dalších 15 nových výrobků.

Vydáno

Nájemné z bytu a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytů

ČSÚ vykázal v roce 2009 nárůst čistého nájemného o 19,4 %, v tom nájemného jednostranně zvýšeného podle zákona č. 107/2006 Sb. o 27,6  % a tržního nájemného o 4,6 %. Nárůst nájemného podle zákona o jednostranném zvýšení nájemného se však v Praze pohyboval podle kategorií bytů a jednotlivých městských částí u I. kategorie od 21,8 % do 35,1 %, u II. kategorie od 31 % do 45,1 %, u III. kategorie od 35,8 % do 50,5 % a u IV. kategorie od 47,7 % do 63,8 %.

Vydáno

Zdravotnictví

Z celkového počtu obchodovaných léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (5736) bylo v rozhodném období (1/2009 - 12/2009)

  • regulováno maximální cenou 2352 LP a PZLÚ
  • regulováno ohlášením ceny původce 2169 LP a PZLÚ
  • neregulováno 1215 LP a PZL

Reálné ceny u těch léčiv, které podléhají regulaci ceny původce stanovením maximální ceny, zaznamenaly meziroční pokles o 2,11 %. Reálné ceny u deregulovaných léčivých přípravků zaznamenaly mírný nárůst, a to o 0,78 %.
  
Ceny neregulovaných léčiv meziročně klesly o 4,58 %. Lze to přičíst ustálení vývoje cen těchto léčivých přípravků oproti roku 2008, kdy naopak prudce narostly důsledkem jejich deregulace k 1.1.2008.

 

Vydáno

Doprava osobní vnitrostátní autobusová

Jízdné v osobní vnitrostátní autobusové dopravě zůstává nadále regulováno věcným usměrňováním ceny s tím, že dopravci jsou povinni poskytovat slevy pro určité kategorie cestujících. V rámci pravidel věcného usměrňování cen pro účely propočtu přiměřeného zisku a ekonomicky oprávněných nákladů byl pro rok 2009 koeficient růstu provozních nákladů změněn z 1,083 v roce 2008 na 1,063 v roce 2009 a byla zvýšena cena autobusu z 4,0 na 4,4 mil. Kč.

Vydáno

Osobní doprava vnitrostátní železniční

Na období od 21. června do 22. září připravily České dráhy nabídku „Léto 2009“. Letní ceny jízdného rozšířily platnost jízdenky SONE+ i na všední dny, nejen tedy o víkendy, zlevnily krajské síťové jízdenky REGIONet a všechny vnitrostátní jízdenky mezi konkrétními stanicemi byly sníženy na ceny roku 2008.
  
K 13. prosinci 2009 provedly České dráhy u některých síťových jízdenek a u akčních nabídek úpravy. Byly zrušeny síťové jízdenky Klasik, došlo k úpravě cen jízdenek In-gold. Ke změnám došlo také u nabídky ČD Net. Výraznější změny nastaly u akční časově i množstevně omezené nabídky eLiška.

Vydáno

Použití železniční vnitrostátní dopravní cesty

1.1. – maximální dvousložkové ceny za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty dráhy celostátní a drah regionálních pro nákladní vlak a pro vlak osobní přepravy v členění za složku provozování dopravní cesty (řízení provozu) a za složku zajištění provozuschopnosti dopravní cesty (infrastruktura dopravní cesty) byly sníženy o 20 %. Záměrem této úpravy bylo zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy, která je i nadále znevýhodněna proti dopravě silniční.

Vydáno

Elektrická energie

Celkové průměrné meziroční zvýšení cen k 1. lednu 2009 za dodávku elektřiny bez vlivu daňových položek činilo u domácností 11,9 %. Průměrný nárůst regulovaných položek byl 7,3 %, neregulovaná cena silové elektřiny vzrostla v průměru o 15,6 %. V případě maloodběru podnikatelů na hladině nízkého napětí byl celkový průměrný meziroční nárůst bez vlivu daňových položek 13,4 %.

Vydáno

Tepelná energie

ČSÚ vykázal za celý rok 2009 nárůst cen tepelné energie o 3,9 %.

Vydáno

Plynná paliva

K 1.1. se cenová hladina nezměnila.
K 1.4. se snížily ceny zemního plynu pro domácnosti o 3 %.
K 1.7. došlo ke snížení cen zemního plynu pro domácnosti o 6,3 %.
K 1.10. došlo ke snížení cen zemního plynu pro domácnosti o 2,8 %.