Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Soukromý sektor

Vydáno

Evropská komise uveřejnila legislativní návrh nařízení pro podporu sociálních podniků

Evropská komise uveřejnila na svých internetových stránkách legislativní návrh nového nařízení podporujícího fungování právnických osob, které svojí činností sledují společensky prospěšný zájem a reinvestují většinu svého zisku na jeho podporu tzv. sociální podniky. Fondům, které investují do sociálních podniků minimálně 70 % prostředků získaných od investorů, přiznává nařízeni evropský pas a výlučnost v užívání označení „Evropský fond pro sociální podnikáni“.

Vydáno

Evropská komise uveřejnila návrh na novelizaci směrnic AIFMD a UCITS IV

Evropská komise uveřejnila dne 15. listopadu 2011 na svých internetových stránkách návrh novely směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES o koordinaci právních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (UCITS IV) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU o správcích alternativních fondů (AIFMD).

Vydáno

Dne 26. října 2011 byla v Bridgetownu podepsána smlouva mezi vládou České republiky a vládou Barbarosu o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Na základě informací obdržených z ústředí Ministerstva zahraničních věcí ČR Ministerstvo financí ČR oznamuje, že dne 26. října 2011 byla v Bridgetownu podepsána SMLOUVA  MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU BARBADOSU O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU. V obou zemích bude následovat standardní legislativní proces vedoucí ke vstupu této smlouvy v platnost a následně k jejímu praktickému provádění.

Vydáno

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii

Vláda předložila dne 13. října 2011 Poslanecké sněmovně PČR návrh zákona,  kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii, představuje transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010, označovanou jako tzv. Směrnice Omnibus I. Tato směrnice je souhrnnou novelou směrnic upravujících finanční služby s ohledem na pravomoci nových Evropských orgánů dohledu. Návrh zákona dále obsahuje několik ustanovení sloužících k adaptaci českého právního řádu na novelu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách, která rovněž souvisí s evropskou reformou dohledu nad finančním trhem. Směrnice Omnibus I. ani novela nařízení o ratingových agenturách nedávají členským státům žádnou možnost odchýlení od obsažené právní úpravy ani výběr z více variant. Tato novela přináší pouze technické změny již implementovaných ustanovení. Směrnice i nařízení mají být členskými státy implementovány do 31.12.2011.

  • Vládní návrh zákona je v současné době, jako sněmovní tisk č.509 , projednáván Poslaneckou sněmovnou ČR ve druhém čtení.

Vzhledem k technické povaze návrhu zákona, lze předpokládat, že by mohl být přijat do konce tohoto roku.