Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 24. února 2016

 • Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Bod č. 10: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/25 – „Účetnictví Ministerstva financí jakožto správce kapitol státního rozpočtu Ministerstvo financí, Státní dluh, Operace státních finančních aktivit a Všeobecná pokladní správa“
 • Bod č. 11: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/28 – „Správa spotřebních daní z lihu a tabáku a příjmů z prodeje kontrolních pásek a tabákových nálepek, včetně hospodaření s těmito ceninami“
 • Bod č. 23: Návrh na změnu obsazení Dozorčí rady Zaměstnanecké pojišťovny Škoda

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme Ministerstvo financí ČR, (dále jen „povinný“) o sdělení následujících informací, které se týkají zejména auditu SW centrálního registru administrativních budov státu, známý pod zkratkou CRAB. Audit si koncem května vyžádala Evropská komise. Audit odhalil chyby za 181 milionů korun. Auditní zpráva, konstatovala, že ze 254 milionů korun bylo v souladu se zákonem utraceno jen 73
milionů korun. V této souvislosti pokládáme tuto otázky:

 • Již je rozhodnuto, zda předmětných 181 milionů korun bylo neuznatelnými náklady projektu? V případě, že ano, žádáme o kopii tohoto rozhodnutí. Žádáme o sdělení informace, kdy, v jaké výši a jak „vrátil“ příjemce této dotace část dotace na projekt CRAB? Případně, kdy, v jaké
  výši tak učiní?
 • Audit „Evropské komise“ se zabýval jen částí nákladů na projektu CRAB. Již je k dispozici audit zbývajících nákladů tohoto projektu? Již byl zadán? V případě, že ano, žádáme o kopii tohoto rozhodnutí. V případě, že je této audit hotov, žádáme o poskytnutí jeho kopie.

Aktualizováno

Vyhlášky pro rok 2016 – pro účetnictví státu

Dne 28. prosince 2015 byla v částce č. 159 Sbírky zákonů zveřejněna

 • vyhláška č. 369/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 370/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 371/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 372/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
 • vyhláška č. 373/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu),

s účinností od 1. ledna 2016.