Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Zahraniční sektor

Vydáno

Dne 7. září se v Bruselu na mimořádném zasedání Rady ECOFIN setkají ministři financí a hospodářství zemí Evropské unie

Českou delegaci povede ministr financí Miroslav Kalousek.

Ministři se budou – v návaznosti na rozhodnutí Evropské rady ze dne 17. června 2010 a červencovou diskusi na Radě ECOFIN o sdělení EK k posílené koordinaci hospodářských politik – zabývat zavedením tzv. evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik členských států EU, především s ohledem na jejich rozpočtovou dimenzi. Předmětem jednání budovou úpravy v pravidlech provádění Paktu stability a růstu, zejména co se týče načasování a obsahu programů stability a konvergenčních programů, které jsou pravidelně zpracovávány členskými státy.

Vydáno

Materiály na jednání vlády 1. září 2010

 • Bod č. 3: Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 09/18 „Peněžní prostředky určené na odstranění starých ekologických zátěží“
 • Bod č. 6: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 09/21 – Majetek státu, s nímž je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 • Bod č. 9: Jmenování zástupců České republiky v mezinárodních finančních institucích
 • Bod č. 13: Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o změnách Dohody mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 8. ledna 1996 v Kuvajtu
 • Bod č. 14: Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Království Bahrajn o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Informace o stavu tvorby účetnictví státu ke dni 30. června 2010

Vydáno

Aktualizace postupů pro refundace

Centrální finanční a kontraktační jednotka MF aktualizovala Postupy pro refundace v rámci agendy Refundace cestovních nákladů delegátů České republiky na jednání v působnosti Rady EU z prostředků Generálního sekretariátu Rady Evropské Unie

Vydáno

Pokyny pro refundaci ve 2. pololetí roku 2010

Na základě stavu čerpání prostředků a poskytnutých záloh od GS REU vydává Centrální finanční a kontraktační jednotka MF na 2. pololetí 2010 následující pokyn:

 • Nadále je možné požadovat refundaci pro dva delegáty na tutéž akci
 • V případě dostatku finančních prostředků v závěru kalendářního roku, vyzve Centrální finanční a kontraktační jednotka MF k předložení žádostí o refundaci i pro třetí osobu. Doporučujeme proto si vést evidenci ve zvláštní tabulce, včetně kopií všech podkladů.

Vydáno

Materiály na jednání vlády 28. července 2010

 • Bod č. 4: Řešení odstranění škod a obnovy částí území České republiky poškozených povodněmi v květnu a červnu 2010
 • Bod č. 14: Návrh opatření k zabezpečení podílu deficitu veřejných rozpočtů na HDP ve výši 5,3 % v roce 2010
  Pro informaci:
 • Bod č. 3: Informace pro vládu o přípravě podpisu smlouvy na opravu velkokapacitního rentgenu CS  podle usnesení vlády č. 158 ze dne 22.února 2010
 • Bod č. 4: Zapojení podnikatelského sektoru ČR do projektů Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) v roce 2009

Vydáno

Sázení na internetu

 • Rozhovor s Tomášem Zídkem, náměstkem ministra financí.
 • Zdroj: ČT 24 | 20.7.2010 | 21:10 | pořad: Ekonomika

Vydáno

Materiály na jednání vlády 12. července 2010

 • Bod č. 7: Stanovisko Ministerstva financí ke kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce  č.09/11 – Správa daně z přidané hodnoty
 • Bod č. 9: Předložení základních parametrů zadávacích podmínek k veřejným zakázkám v před-pokládané hodnotě nad 500 mil. Kč bez DPH – projektů sanace starých ekologických zátěží - nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu v sektoru IV, V a VI CHOPAV Kvartér řeky Moravy a návrhu na složení hodnotící komise
 • Bod č. 15: Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Království Saúdské Arábie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
  Pro informaci:
 • Bod č. 4: Výroční zpráva o stavu využívání Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska, Programu švýcarsko-české spolupráce a programů financovaných z rozpočtu EU (Transition Facility)
 • Bod č. 12: Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění
 • Bod č. 13: Informace pro vládu o přípravě nadlimitních veřejných zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění

Vydáno

Zasedání Rady ministrů pro hospodářské a finanční záležitosti zemí EU 13. července 2010 v Bruselu

Dne 13. července v Bruselu se na řádném zasedání Rady ECOFIN setkají ministři financí a hospodářství zemí Evropské unie. Českou delegaci povede náměstek ministra financí Tomáš Zídek. Stěžejním tématem jednání bude balíček legislativních návrhů týkajících se reformy dohledového systému nad finančním trhem Evropské unie. V reakci na krizi na finančních trzích se členské státy shodly na ustanovení Evropské rady pro systémová rizika a tří evropských dohledových orgánů v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a zaměstnaneckých penzijních fondů a cenných papírů. Ministři financí budou jednat o změnách, které jsou v legislativních návrzích navrhovány v návaznosti na probíhající vyjednávání s Evropským parlamentem. Cílem je zavedení nového systému dohledu od počátku roku 2011.