Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Soukromý sektor

Vydáno

Návrh zákona v souvislosti s přijetím evropského nařízení o ratingových agenturách

Nařízení o ratingových agenturách, které nabylo účinnosti dne 7. prosince 2009, je ze své povahy přímo použitelným unijním předpisem a nevyžaduje transpozici do českého právního řádu. Předložený návrh zákona je proto ryze adaptačním předpisem, svým charakterem tzv. „technickou novelou“, která  pouze přizpůsobuje platné české právo již účinnému nařízení o ratingových agenturách tak, aby bylo v praxi hladce aplikovatelné (kupříkladu odstraňuje ta ustanovení právního řádu, která jsou s nařízením v rozporu).

Vydáno

Rok sázení přes Internet

  • Rozhovor s Tomášem Zídkem, náměstkem ministra financí.
  • Zdroj: ČT 24 | 13.1.2010 | 21:10 | pořad: Ekonomika

Vydáno

Mléčné výrobky pro žáky

Seznam mléčných výrobků se stanovenými maximálními cenami pro školní rok 2008/2009 byl od ledna do června 3krát výměry MF rozšiřován následně po schválení dodatečných žádostí o registrace SZIF. Tyto doregistrace byly umožněny nařízením vlády č. 319/2008 Sb. Ceny pro školáky byly až do konce června v důsledku zrušení národních podpor vysoké, došlo však alespoň k rozšíření sortimentu nabízených výrobků.
  
K 1. září nabyly účinnosti nové maximální ceny pro školní rok 2009/2010, zohledňující jak sazby podpor ES, tak nově opět i sazby našich národních podpor, schválené nařízením vlády č. 238/2009 Sb. ze dne 20. července 2009. Ceny se vlivem obou podpor výrazně snížily, pozitivně působily i obecně nízké ceny nakoupeného mléka, které mlékárny kalkulovaly ve svých výrobcích pro školy; oproti červnu došlo navíc k dalšímu zpestření nabídky pro školáky o dalších 15 nových výrobků.

Vydáno

Nájemné z bytu a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytů

ČSÚ vykázal v roce 2009 nárůst čistého nájemného o 19,4 %, v tom nájemného jednostranně zvýšeného podle zákona č. 107/2006 Sb. o 27,6  % a tržního nájemného o 4,6 %. Nárůst nájemného podle zákona o jednostranném zvýšení nájemného se však v Praze pohyboval podle kategorií bytů a jednotlivých městských částí u I. kategorie od 21,8 % do 35,1 %, u II. kategorie od 31 % do 45,1 %, u III. kategorie od 35,8 % do 50,5 % a u IV. kategorie od 47,7 % do 63,8 %.

Vydáno

Zdravotnictví

Z celkového počtu obchodovaných léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (5736) bylo v rozhodném období (1/2009 - 12/2009)

  • regulováno maximální cenou 2352 LP a PZLÚ
  • regulováno ohlášením ceny původce 2169 LP a PZLÚ
  • neregulováno 1215 LP a PZL

Reálné ceny u těch léčiv, které podléhají regulaci ceny původce stanovením maximální ceny, zaznamenaly meziroční pokles o 2,11 %. Reálné ceny u deregulovaných léčivých přípravků zaznamenaly mírný nárůst, a to o 0,78 %.
  
Ceny neregulovaných léčiv meziročně klesly o 4,58 %. Lze to přičíst ustálení vývoje cen těchto léčivých přípravků oproti roku 2008, kdy naopak prudce narostly důsledkem jejich deregulace k 1.1.2008.

 

Vydáno

Doprava osobní vnitrostátní autobusová

Jízdné v osobní vnitrostátní autobusové dopravě zůstává nadále regulováno věcným usměrňováním ceny s tím, že dopravci jsou povinni poskytovat slevy pro určité kategorie cestujících. V rámci pravidel věcného usměrňování cen pro účely propočtu přiměřeného zisku a ekonomicky oprávněných nákladů byl pro rok 2009 koeficient růstu provozních nákladů změněn z 1,083 v roce 2008 na 1,063 v roce 2009 a byla zvýšena cena autobusu z 4,0 na 4,4 mil. Kč.

Vydáno

Osobní doprava vnitrostátní železniční

Na období od 21. června do 22. září připravily České dráhy nabídku „Léto 2009“. Letní ceny jízdného rozšířily platnost jízdenky SONE+ i na všední dny, nejen tedy o víkendy, zlevnily krajské síťové jízdenky REGIONet a všechny vnitrostátní jízdenky mezi konkrétními stanicemi byly sníženy na ceny roku 2008.
  
K 13. prosinci 2009 provedly České dráhy u některých síťových jízdenek a u akčních nabídek úpravy. Byly zrušeny síťové jízdenky Klasik, došlo k úpravě cen jízdenek In-gold. Ke změnám došlo také u nabídky ČD Net. Výraznější změny nastaly u akční časově i množstevně omezené nabídky eLiška.

Vydáno

Použití železniční vnitrostátní dopravní cesty

1.1. – maximální dvousložkové ceny za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty dráhy celostátní a drah regionálních pro nákladní vlak a pro vlak osobní přepravy v členění za složku provozování dopravní cesty (řízení provozu) a za složku zajištění provozuschopnosti dopravní cesty (infrastruktura dopravní cesty) byly sníženy o 20 %. Záměrem této úpravy bylo zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy, která je i nadále znevýhodněna proti dopravě silniční.