Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Soukromý sektor

Vydáno

Informace o podpisu smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Panamou

Na základě informací obdržených prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí ČR se oznamuje, že dne 4. července 2012 byla v Panamě podepsána SMLOUVA  MEZI ČESKOU  REPUBLIKOU A PANAMSKOU REPUBLIKOU O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU, a to včetně PROTOKOLU, který tvoří její nedílnou součást. V obou  státech bude nyní následovat další nezbytný legislativní proces vedoucí ke vstupu této smlouvy v platnost.

Vydáno

Informace o vstupu v platnost nové smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Polskem

Na základě informací obdržených prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí ČR se oznamuje, že dne 11. června 2012 vstoupila v platnost SMLOUVA MEZI ČESKOU  REPUBLIKOU A POLSKOU REPUBLIKOU O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU, která byla podepsána ve Varšavě dne 13. září 2011. Tato smlouva, jejíž text bude v ČR v nejbližší možné době publikován ve Sbírce mezinárodních smluv, se začne provádět od 1. ledna 2013 a tímto datem přestanou být v platnosti a přestanou se provádět ustanovení Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána ve Varšavě dne 24. června 1993.

Vydáno

Evropská komise uveřejnila konzultační materiál týkající se změny právní regulace standardních fondů

Evropská komise uveřejnila dne 26.  července 2012 na svých internetových stránkách konzultační materiál týkající se regulace standardních fondů (tzv. UCITS VI).

Tento konzultační materiál se zaměřuje na otázky týkající se majetku, do kterého mohou investovat standardní fondy, technik k obhospodařování majetku standardního fondu, používání derivátů jako technik k obhospodařování standardních fondů, pravidel pro řízení likvidity a tzv. pasu depozitáře standardního fondu.

Lhůta pro vyjádření uplyne dne 18. října 2012.

Vydáno

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu v souvislosti přijetím evropského nařízení o short sellingu

Ministerstvo financí sděluje, že dne 19. července 2012 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 254/2012 Sb. Tato novela mění mj. zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a to v souvislosti s adaptací českého právní řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 236/2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání („nařízení o short sellingu“). Adaptace je nutná, pokud jde o čl. 32 a 41 nařízení o short sellingu. Tyto články vyžadují, aby Česká republika určila orgán dohledu pro účely tohoto nařízení a stanovila sankce za porušení povinností, které nařízení ukládá. Novela zákona nabývá účinnosti dne 1. listopadu 2012.

Vydáno

Evropská komise uveřejnila návrh směrnice, kterou se mění směrnice UCITS IV (tzv. UCITS V)

Evropská komise uveřejnila na svých internetových stránkách návrh směrnice, kterou se mění směrnice 2009/65/ES o koordinaci předpisů v oblasti kolektivního investování, známá jako UCITS IV. Návrh směrnice („UCITS V“) přináší zejména následující změny:

  • přesnější vymezení povinností depozitáře standardního fondu a odpovědnosti za výkon jeho funkce,
  • jasnější pravidla pro odměňování obhospodařovatelů standardních fondů a
  • dílčí harmonizaci v oblasti sankcí v případě zásadního porušení povinností plynoucích z UCITS IV.

Navrhované změny směřují k věcnému přiblížení směrnice UCITS IV směrnici AIFM.

  • anglická verze

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh