Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Zahraniční sektor

Vydáno

Neformální setkání ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí EU (neformální ECOFIN) proběhne ve dnech 14. a 15. září 2012 v Nikósii

Českou delegaci povede ministr financí Miroslav Kalousek, za Českou národní banku se zúčastní viceguvernér Mojmír Hampl. Hlavním tématem neformálního setkání ministrů financí a guvernérů centrálních bank (tzv. neformální ECOFIN) zemí EU bude debata nad aktuálními návrhy Evropské komise, které se týkají vytvoření tzv. bankovní unie. Ta má být vytvořena na základě legislativních opatření, mezi něž patří návrh na vytvoření Evropského systému pojištění vkladů, který by měl nahradit již existující národní systémy pojištění, návrh na Evropský systém pro řešení problémů v bankovním sektoru (tzv. rámec pro krizové řízení) předložený v červnu tohoto roku, návrhy na vytvoření jednotného dohledového mechanismu, které Komise zveřejní 12. září, tj. dva dny před samotným konáním neformálního setkání ministrů.

Vydáno

PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE: Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo Program Inostart

Dne 7. září 2012 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Program Inostart. Tento pilotní program je určen k podpoře malých a středních podnikatelů na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Program bude poskytovat cenově zvýhodněné záruky za úvěry a poradenství k realizaci podnikatelského záměru.

Vydáno

Pokyny pro refundaci v 2. polovině roku 2012

S ohledem na výši prostředků poskytnutých České republice v roce 2012 vydává Centrální finanční a kontraktační jednotka MF následující pokyn:

 • Ve 3.čtvrtletí 2012 může každá instituce požadovat refundaci pro jednoho delegáta na tutéž akci.
 • Za toto období neposílejte žádost (fakturu) k proplacení, pouze tabulku + ostatní požadované doklady. V průběhu října budou tyto doklady zkontrolovány. V závislosti na výši finančních prostředků, které bychom měli obdržet v průběhu listopadu, a po následném zhodnocení situace budete vyzváni k předložení žádosti, jejíž výše bude pravděpodobně snížena.

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 5/2012

 1. Elektronická podoba formátu, ve kterém poskytovatelé předávají podle § 18a odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. v platném znění Ministerstvu financí ke zveřejnění veškeré dokumenty a údaje rozhodné pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkami uvedenými v § 18a odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.
 2. Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu – zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 49/2012)

Vydáno

Materiály na jednání vlády 22. srpna 2012

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 5: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů
 • Bod č. 11: Návrhy ke snížení legislativních bariér pro implementaci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v programovém období 2014 – 2020
 • Bod č. 16: Návrh na sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Pro informaci:

 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky
 • Bod č. 8: Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Vývoj informačního systému EDS/SMVS“ v jednacím řízení bez uveřejnění
 • Bod č. 9: Příprava nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění certifikačních služeb“
 • Bod č. 10: Informace pro vládu o připravované veřejné zakázce Pozáruční servis hardware ADIS pro rok 2012 - 2. etapa dle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010

Vydáno

Informace o vstupu v platnost protokolu ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Chorvatskem

Na základě informací obdržených prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí ČR se oznamuje, že dne 30. července 2012 vstoupil v platnost PROTOKOL MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A CHORVATSKOU REPUBLIKOU KE SMLOUVĚ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A CHORVATSKOU REPUBLIKOU O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU A Z MAJETKU (podepsána 22. ledna 1999 v Praze, publikována ve Sb.m.s. č. 42/2000), který byl podepsán v Záhřebu dne 4. října 2011. Protokol, jehož text bude standardně publikován ve Sbírce mezinárodních smluv, se bude v obou státech provádět ve vztahu k daňovým obdobím začínajícím 1. ledna 2013 nebo později.

Vydáno

Informace o podpisu smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Panamou

Na základě informací obdržených prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí ČR se oznamuje, že dne 4. července 2012 byla v Panamě podepsána SMLOUVA  MEZI ČESKOU  REPUBLIKOU A PANAMSKOU REPUBLIKOU O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU, a to včetně PROTOKOLU, který tvoří její nedílnou součást. V obou  státech bude nyní následovat další nezbytný legislativní proces vedoucí ke vstupu této smlouvy v platnost.

Vydáno

Informace o vstupu v platnost nové smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Polskem

Na základě informací obdržených prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí ČR se oznamuje, že dne 11. června 2012 vstoupila v platnost SMLOUVA MEZI ČESKOU  REPUBLIKOU A POLSKOU REPUBLIKOU O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU, která byla podepsána ve Varšavě dne 13. září 2011. Tato smlouva, jejíž text bude v ČR v nejbližší možné době publikován ve Sbírce mezinárodních smluv, se začne provádět od 1. ledna 2013 a tímto datem přestanou být v platnosti a přestanou se provádět ustanovení Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána ve Varšavě dne 24. června 1993.

Vydáno

Materiály na jednání vlády 25. července 2012

 • Bod č. 6: Návrh legislativní úpravy jmenování zástupců státu a územních samospráv do orgánů společností s majetkovou účastí státu a územních samospráv
 • Bod č. 9: Narovnání právních vztahů mezi Českou republikou a skupinou CTP
 • Bod č. 11: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 246)
 • Bod č. 19: Vyhodnocení nákladů spojených s členstvím České republiky v mezinárodních organizacích

Pro informaci:

 • Bod č. 8: Informace o zadání veřejné zakázky „Právní zastupování České republiky v rozhodčím a souvisejících řízeních a případném smírném řešení sporu s Dr. Peterem A. Pechanem“