Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří - stav k 29.9.2017

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 29.9.2017 a celkový počet sázkových kanceláří je 9419.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 11. října 2017

  • Bod č. 3: Návrh nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb
  • Bod č. 4: Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2017
  • Bod č. 12: Návrh Monitoringu hospodaření územních samosprávných celků a návrh na zrušení usnesení vlády České republiky ze dne 12. listopadu 2008 č. 1395, o Monitoringu hospodaření obcí ve znění usnesení vlády České republiky ze dne 29. září 2010 č. 695 a ze dne 3. října 2012 č. 722
    Pro informaci:
  • Bod č. 2: Problematika vstupu pracovních sil ze zahraničí za účelem podpory podnikatelského prostředí v České republice

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"podle aktuálního znění části B) „Druhové třídění" vyhlášky č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě jsou výsluhové náležitosti příslušníků ozbrojených sil včetně výsluhového příspěvku podle zákona č. 221/1999 Sb. a zákona 361/2003 Sb. zařazeny pod položku 5410-Sociální dávky. Dále pak podle aktuálního znění části C) „Odvětvové třídění" vyhlášky č. 323/2002 Sb. je výsluhový příspěvek podle zákona č. 361/2003 a zákona č. 221/1999 Sb zařazen pod položkou 415 Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil a dále pak pod položkou 4152- Výsluhový příspěvek. Na základě výše uvedeného žádám o poskytnutí informace - odpovědí na tyto otázky:

  1. do kterých položek jak v druhovém, tak i v odvětvovém třídění v rozpočtových skladbách a podle jakých právních předpisů (zákonů, vyhlášek, výnosů nebo opatření ministerstva financí) Československa nebd ČR byl výsluhový příspěvek a příspěvek za službu příslušníků ozbrojených sil ministerstva obrany, vnitra a spravedlnosti (vězeňská služba) zařazen podle zákonů č. 76/1959 Sb., 221/1999 Sb., 100/1970 Sb. a 186/1992 Sb., a to vletech 1989 až do nabytí účinnosti dnem 19. 7. 2002 vyhlášky 323/2002 Sb.
  2. Které z uvedených právních předpisů lze nalézt na stránkách www.mfcr.cz a kde lze nahlédnout do těch, které zde nalézt nelze (např. do výnosů nebo opatření ministerstva financí, jimiž docházelo ke změně položek rozpočtové skladby týkajících se právě výsluhového příspěvku nebo příspěvku za službu),." 

Vydáno

MP/17/2017 - Poskytování informací z poplatkového řízení notářům

Jedná se o porušení mlčenlivosti správce poplatku dle § 52 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), pokud poskytne informace z poplatkového řízení notáři v rámci jím projednávaného dědického řízení? Jinými slovy – existuje pro poskytování informací notářům výjimka z povinnosti mlčenlivosti daná daňovým řádem případně jiným právním předpisem?