Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Podle § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, patří mezi tržby vyloučené z evidence tržeb „tržby příspěvkové organizace“. Na základě tohoto ustanovení tak lze usuzovat, že veškeré tržby příspěvkové organizace jsou vyloučeny z evidence tržeb.

V případě školy se školní jídelnou (případně školní jídelny, která je právní subjektivitě), jsou tak vyloučeny z evidence tržeb všechny tržby, bez ohledu na to, zda tržba vzniká v rámci hlavní činnosti (stravování dle zřizovací listiny tj. obvykle stravování žáků v době výuky a zaměstnanců školy) nebo v rámci činnosti doplňkové (ekonomická činnost školní jídelny či školy tj. například stravování cizích strávníků).

Podle § 12 odst. 3 písm. d) téhož zákona, však „nejsou evidovanou tržbou také tržby ze stravování a ubytování žákům a studentům poskytovaného školou, vysokou školou nebo školským zařízením“. Na základě tohoto ustanovení lze naopak usuzovat, že tržby ze stravování, které nejsou od žáků a studentů, podléhají evidenci tržeb. Evidence tržeb by se pak mohly týkat tržby ze stravování kmenových zaměstnanců školy (jsou zařazeny do hlavní činnosti zřizovací listinou příspěvkové organizace) a ostatních cizích strávníků, kteří jsou stravováni v rámci doplňkové (ekonomické) činnosti školní jídelny. Z výše uvedeného znění zákona vyplývají tyto nejasnosti a dotazy, na které žádáme odpověď: ....

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"v rámci zpracování bakalářské práce s názvem : ,,Analýza vítězné ceny veřejných zakázek v závislosti na vybraných podmínkách" Vás prosím o sdělení informací, ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ohledně veřejných zakázek, kde bylo Ministerstvo zadavatelem, s názvem:

 • ,,Rekonstrukce sportovního areálu v Karviné – Ráji – odstranění negativních dopadů hornické činnosti''(datum uveřejnění 8/2015). Evidenční číslo VZ na VVZ 404887.
 • ,,Revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí – Rekultivace nezpevněných ploch Soběšovice'' (datum uveřejnění 10/2015) Evidenční číslo VZ na VVZ 404906.
 • ,,Revitalizace území – II/210 Západní obchvat Sokolov-Svatava (III. etapa)''(datum uveřejnění 6/2015). Evidenční číslo VZ na VVZ 498217.
 • Sanace haldy Hrabůvka společnosti VÍTKOVICE, a.s.'' (datum uveřejnění 10/2015) Evidenční číslo VZ na VVZ 509665.

Prosím o následující informace :

 • Jakým způsobem byla stanovená předpokládaná hodnota veřejné zakázky(§ 13 a 16 zákona č. 137/2006 Sb.). Prosím o konkrétní způsob např.: stanovená pomocí cenové soustavy ÚRS projektantem.
 • Byla požadována jistota dle § 67 zákona 137/2006 Sb.?"

Vydáno

Generálním ředitelem SPCSS jmenován Vladimír Dzurilla

Ministr financí Ing. Andrej Babiš v souladu se zákonem o státním podniku a v souladu s hodnocením výběrové komise jmenoval na pozici generálního ředitele SPCSS Ing. Vladimíra Dzurillu, Dip Mgmt, a to s účinností od 15. května 2016.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 27. dubna 2016

 • Bod č. 1: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Bod č. 2: Návrh zákona č. …/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 5: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2015
 • Bod č. 6: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2016
 • Bod č. 7: Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2017 až 2019
 • Bod č. 16: Seznam významných veřejných zakázek v resortu MF, které budou zahájeny v roce 2016 na základě usnesení vlády ze dne 10. dubna 2013 č. 246
 • Bod č. 20: Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2015 - pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
 • Bod č. 28: Konvergenční program České republiky (aktualizace duben 2016)
  Pro informaci:
 • Bod č. 4: Analýza možností odměňování zaměstnanců veřejné správy na úseku informačních a komunikačních technologií
 • Bod č. 5: Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2015