Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 540 stránek pro témata Finanční trh

Vydáno

Vyhláška č. 71/2011 Sb.

Vyhláška o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištění vkladů.

Ve Sbírce zákonů byla dne 23. března 2011 publikována s účinností od 1. dubna 2011pod číslem 71/2011 Sb. (částka 28) Vyhláška o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištění vkladů. Vyhláška je vydávána k provedení zákonného zmocnění vyplývajícího ze zákona o bankách. K zajištění rychlejší výplaty zákon o bankách ukládá bankám a pobočkám zahraničních bank, aby vedly a předávaly Fondu pojištění vkladů evidenci údajů týkajících se pojištěných pohledávek z vkladů, přičemž prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška Ministerstva financí, vymezuje formu, strukturu a způsob vedení a předávání těchto údajů týkajících se pojištěných pohledávek z vkladů. Ministerstvo financí je tedy podle § 41c odst. 11 zákona o bankách zmocněno stanovit prováděcím právním předpisem formu, strukturu a způsob vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištění vkladů. 

Zmocnění k vydání prováděcího podzákonného předpisu bylo do zákona o bankách nově vloženo zákonem č. 156/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon transponoval do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/14/ES ze dne 11. března 2009, kterou se mění směrnice 94/19/ES o systémech pojištění vkladů, pokud jde o výši pojištění a lhůtu k výplatě.

Související informace

Zdroj: Odbor Finanční trhy II, Oddělení Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu: Vyhláška č. 71/Sb. o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištění vkladů, publikováno 03/2011, ke stažení ve formátu PDF

Vydáno

Vyhláška č. 71/2011 Sb.

Vyhláška o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištění vkladů.

Vydáno

Materiály na jednání vlády 30. března 2011

  • Bod č. 11: Odvolání a jmenování členů Dozorčích rad zdravotních pojišťoven za Ministerstvo financí
    Pro informaci:
  • Bod č. 3: Informace o průběhu kontrol podle bodu III/1 usnesení vlády ze dne 28. února 2007 č. 175 a jejich výsledcích za kalendářní rok 2010

Vydáno

Zákon č. 41/2011 Sb. - kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry ve sbírce zákonů

Ve sbírce zákonů ČR byl dne 28. 2. 2011 publikován zákon č. 41/2011 Sb., kterým  se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků  a  postupů  dohledu  nad  bankami,  spořitelními  a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry, s účinností od 28.2.2011

  • Zdroj: 27 - odbor Finanční trhy I: Zákon č.41/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků  a  postupů  dohledu  nad  bankami,  spořitelními  a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry ve sbírce zákonů, publikováno 03/2011, ke stažení ve formátu PDF

Vydáno

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry

Senát Parlamentu České republiky na své 4. schůzi dne 26. 1. 2011 schválil návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance.

Vydáno

Odpověď Ministerstva financí České republiky na veřejnou konzultaci Evropské komise k proticyklickému kapitálovému polštáři

Odpověď Ministerstva financí České republiky na Konzultační materiál Evropské komise týkající se proticyklického kapitálového polštáře ze dne 23. 11. 2010.

Evropská komise dne 22. 10.  2010 zahájila veřejnou konzultaci týkající se problematiky proticyklického kapitálového polštáře jako jednoho z nástrojů k ochraně bankovního sektoru a reálné ekonomiky před systémovým rizikem spojeným s úvěrovým cyklem. Proticyklický kapitálový polštář představuje dodatečný kapitálový požadavek, který by banky byly povinny tvořit v době ekonomického růstu. V případě zhoršujících se ekonomických podmínek by uvolněný kapitál absorboval případné ztráty a omezil riziko nedostatečné nabídky úvěrů. Aplikací tohoto konceptu by měly být zmírněny procyklické efekty minimálních kapitálových požadavků.

  • Zdroj: MF - odbor 27 Finanční trhy I: Odpověď Ministerstva financí České republiky na konzultační materiál Evropské komise týkající se proticyklického kapitálového polštáře, publikováno 11/2010, ke stažení ve formátu PDF, anglická verze