Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Soukromý sektor

Aktualizováno

Komentář Ministerstva financí k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění v České republice k 31.12.2007.

Počet neukončených penzijních připojištění, které Ministerstvo financí eviduje k 31.12.2007, dosáhl výše 3,94 mil. připojištění, což představuje nárůst proti konci roku 2006 o 9,5 %. Penzijní připojištění si tak již čtvrtým rokem udrželo poměrně vysokou dynamiku růstu okolo 10 % a dá se předpokládat, že počet penzijních připojištění v roce 2008 překoná hranici 4 mil. V roce 2007 bylo uzavřeno 586 tis. nových penzijních připojištění, a to v drtivé většině fyzickými osobami s trvalým pobytem na území ČR. Celkově stát poskytnul státní příspěvek penzijního připojištění za rok 2007 v objemu 4,651 mld. Kč, což je o téměř 12 % více než za rok 2006.

Vydáno

Vláda schválila změnu zákona o podnikání na kapitálovém trhu a některých dalších zákonů v oblasti poskytování investičních služeb a organizování regulovaných trhů

Na svém dnešním zasedání vláda schválila změnu zákona o podnikání na kapitálovém trhu a dalších zákonů. Změny jsou prováděny v důsledku transpozice některých směrnic Evropských společenství v oblasti finančního trhu, zejména směrnice o trzích finančních nástrojů („MiFID“) a příslušné prováděcí směrnice. Transpozice těchto předpisů přináší pro fungování kapitálového trhu v České republice nejzásadnější změny za posledních deset let.

Vydáno

Mléčné výrobky pro žáky

K 1.9. nabyly účinnosti nové maximální ceny pro školní rok 2007/2008, zohledňující nové sazby národních podpor, stanovené nařízením vlády č. 211/2007 Sb. ze dne 25. července 2007. V návaznosti na diferenciaci sazeb národních podpor podle 2 druhů používané distribuce ve školách, nově zavedenou tímto nařízením vlády, došlo poprvé i k diferenciaci cen dle druhu použité distribuce. Sortiment mléčných výrobků, dodávaných do škol, se výrazně rozšířil.

Vydáno

Nájemné z bytu a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytů

ČSÚ vykázal v roce 2007 nárůst čistého nájemného o 9,6 %, v tom nájemného jednostranně zvýšeného podle zákona č. 107/2006 Sb. o 17,1 % a pokles tržního nájemného o 0,3 %. Nárůst nájemného podle zákona o jednostranném zvýšení nájemného se však v Praze pohyboval podle kategorií bytů a jednotlivých městských částí mezi 18,5 % až 62,1 %. U 1. kategorie bytů od 18,5 % do 34 % a u 4. kategorie od 43,6 % do 61,2 %.

Vydáno

Zdravotnictví

K 1.1. byly zvýšeny maximální ceny specifických zdravotních výkonů prováděných zdravotnickým zařízením na žádost orgánů státní správy a hrazených z prostředků státního rozpočtu a dále na žádost orgánů justice, státního zastupitelství nebo policie a hrazených z prostředků jejich rozpočtů.
  
K 1. 2. byly do seznamu zboží s maximálními cenami doplněny maximální ceny pro zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři a k 1.7. byly zveřejněny určené podmínky této zdravotní péče.
  
V platnosti nadále zůstaly maximální ceny léčivých přípravků, dietních potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků u dodávek od tuzemských výrobců a zahraničních dodavatelů platné od 1.7.2006. Seznam výrobků a výkonů ve zdravotnictví a výkonů oční optiky s maximálními cenami byl do konce roku 2007 doplněn o sedm dodatků.
  
Na žádost ministra zdravotnictví byly převedeny z maximálních cen do věcně usměrňovaných cen v průběhu roku 2007 vybrané očkovací látky.

Vydáno

Doprava osobní vnitrostátní autobusová

Jízdné v osobní vnitrostátní autobusové dopravě zůstává nadále regulováno věcným usměrňováním ceny s tím, že dopravci jsou povinni poskytovat slevy pro určité kategorie cestujících. V rámci pravidel věcného usměrňování cen pro účely propočtu přiměřeného zisku a ekonomicky oprávněných nákladů byl pro rok 2007 koeficient růstu provozních nákladů zvýšen z 1,05 v r. 2006 na 1,10 v r. 2007 a byla zvýšena cena autobusu z 3,3 na 3,5 mil. Kč. Pro účely výpočtu přiměřeného zisku byl doplněn vzorec pro jeho výpočet, který tak nahradil dosud použitý slovní popis, a dále byly nadefinovány investice související s provozováním linkové dopravy.
  
K 1.1. byly u žákovského jízdného upraveny určené podmínky pro trvalý pobyt žáka a studenta tak, aby na tuto slevu dosáhly i děti ve střídavé péči rozvedených rodičů, kdy dítě může prokázat pouze jedno trvalé bydliště, nebo děti cizích státních příslušníků na území ČR, kde mohou plnit povinnou školní docházku nebo se připravovat na budoucí povolání na střední nebo vysoké škole (za stejných podmínek jako občané ČR).

Vydáno

Osobní doprava vnitrostátní železniční

K 1.1. byly u žákovského jízdného upraveny určené podmínky pro trvalý pobyt žáka a studenta tak, aby na tuto slevu dosáhly i děti ve střídavé péči rozvedených rodičů, kdy dítě může prokázat pouze jedno trvalé bydliště, nebo děti cizích státních příslušníků na území ČR, kde mohou plnit povinnou školní docházku nebo se připravovat na budoucí povolání na střední nebo vysoké škole (za stejných podmínek jako občané ČR).
  
K 9. 12. provedly České dráhy změny tarifních podmínek, které se dotkly naprosté většiny cestujících. Zásadně se změnil způsob výpočtu jízdného, zrušil se tzv. pásmový tarif, cestující platí za přesně ujetý počet kilometrů, byly zrušeny příplatky za vlaky EuroCity a InterCity.

Vydáno

Elektrická energie

Celkové průměrné meziroční zvýšení cen k 1. lednu 2007 za dodávku elektřiny činilo u domácností 7,9 %. Průměrný nárůst regulovaných položek byl pouze 1,2 %, neregulovaná cena silové elektřiny vzrostla v průměru o 16 %.