Novinky

Konzultační materiál - Standardy odbornosti distributorů produktů na finančním trhu

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Ministerstvo financí
 • Tisková zpráva

Ministerstvo financí (MF) vydalo k veřejné konzultaci materiál „Standardy odbornosti distributorů produktů na finančním trhu“. Materiál navazuje na jeden z  hlavních cílů stanovených Rámcovou politikou Ministerstva financí v oblasti ochrany spotřebitele na finančním trhu,  kterým je zajištění a garantování určité úrovně znalostí a dovedností distributorů finančních produktů. „Cílem veřejné konzultace je jednak seznámit odbornou veřejnost s východisky a základním rámcem návrhu nového komplexního pojetí požadavků na odbornost distributorů finančních produktů a služeb a současně také získat potřebnou zpětnou vazbu,“ uvádí náměstek ministra financí pro finanční trhy Milan Šimáček.

Odborností MF rozumí odborné znalosti potřebné pro distribuci finančních produktů a odborné dovednosti tyto znalosti aplikovat. MF v předloženém konzultačním materiálu vychází z představy potřebnosti sjednocení pravidel regulace požadavků na odbornost napříč celým finančním trhem. Dle představy MF je žádoucí formulovat standard znalostí a dovedností požadovaných pro určité skupiny produktů blízké ekonomické podstaty a funkce. „Znalosti a dovednosti by měly být prokázány v různých oblastech fungování finančního trhu a ekonomiky obecně a jejich nedílnou součástí by měla být i oblast etického jednání,“ zdůrazňuje náměstek Šimáček.

MF navrhuje aktivní participaci profesních asociací jak při formulaci hlavních prvků systému zajištění odbornosti distributorů, tak při jeho následné vlastní realizaci v praxi. „V námi navrhovaném modelu stanoví MF a ČNB určitý základní rámec, specifikaci a vlastní realizaci pak může přenést např. na profesní asociace. Tržní subjekty zde mohou spatřovat výraznou motivaci pro získání konkurenční výhody,“ dodává Šimáček.

Pro další práci na vytváření standardů odbornosti je klíčová znalost odborného názoru všech zainteresovaných stran. Konzultační materiál neobsahuje jen obecná východiska, cílový stav či návrh realizace, ale především pokládá tři desítky otázek, jejichž zodpovězení bude spoluurčovat další postup. K jejich zodpovězení má odborná veřejnost čas do konce ledna 2008. Poté MF zveřejní vyhodnocení veřejné konzultace a představí harmonogram dalších kroků.

Konzultační materiál „Standardy odbornosti distributorů produktů na finančním trhu“ je k dispozici ke stažení na webových stránkách ministerstva (www.mfcr.cz).

Doplňující informace

 • Veřejná konzultace č. IV/2007 - Standardy odbornosti distributorů produktů na finančním trhu
  • 17. prosince 2007 - 31. ledna 2008
 • Konzultační materiál - Standardy odbornosti distributorů produktů na finančním trhu
 • Konzultační materiál Standardy odbornosti distributorů produktů na finančním trhu je určen především odborné veřejnosti, tj. zejména ČNB, finančním institucím a jejich asociacím a sdružením na ochranu spotřebitele.
  MF považuje za vhodné vést konzultační proces v několika fázích. V první fázi by měla proběhnout diskuse o základní koncepci a východiscích MF k problematice odbornosti distributorů na FT. Pro tuto potřebu MF formulovalo v předloženém materiálu několik tzv.konzultačních otázek, které následují ve formě boxu na konci každé dílčí kapitoly. Technické aspekty problematiky (tj. např. specifikovaná podoba standardů odbornosti, přesný obsah kompetencí v institucionálním zajištění systému, apod.) budou předmětem konzultačních materiálů MF (a konzultací k nim vedených) následujících. Struktura dokumentu je následující.
  • Obsahem kapitoly 2  - je celkový pohled na oblast odbornosti včetně širšího kontextu této problematiky; vymezuje pojetí odbornosti distributorů produktů na FT a uvádí strukturovaný přehled požadavků (tj. standardů odbornosti), které by mohly být obsahem požadavků na distributory jednotlivých FP.
  • Obsahem kapitoly 3  - je analýza současného stavu požadavků na odbornost na FT .
  • Obsahem kapitoly 4  - je rámcový návrh přístupu k implementaci budoucích zvažovaných standardů.