Novinky

Aktualizované stránky

Aktualizované příspěvky. Chronologický přehled stránek a článků, u kterých proběhla aktualizace obsahu.

ilustrace
Typ
Období

Celkem 212 stránek pro témata Soukromý sektor

Aktualizováno

Komentář Ministerstva financí k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění v České republice - 3. kvartál 2007

V evidenci Ministerstva financí je k 30.9. t.r. vedeno 3,85 mil. neukončených penzijních připojištění, což představuje proti stavu ke konci roku 2006 nárůst o 254 tis. penzijních připojištění, tj. o 7,1 %. Od počátku roku již bylo uzavřeno 430 tis. nových penzijních připojištění, z toho fyzickými osobami s bydlištěm na území jiného členské státu EU 3 tis. připojištění. Podíl penzijních připojištění uzavřených fyzickými osobami s bydlištěm na území jiného členské státu EU je však na celkovém počtu penzijních připojištění velmi nízký a dosahuje pouhá 2 promile. Penzijní připojištění si i v letošním roce udržuje svůj růstový trend a Ministerstvo financí očekává, že počet penzijních připojištění by se k ultimu roku 2007 mohl přiblížit k hodnotě 4 mil. připojištění.

Počet penzijních připojištění, u kterých je průběžně (tj. od počátku připojištění) evidován alespoň jeden příspěvek zaměstnavatele svému zaměstnanci, se k 30.9.2007 zvýšil proti pololetí t.r. o 21 tis. připojištění a již přesáhl počet 1,1 mil. připojištění. Z tohoto počtu přispěli zaměstnavatelé v září aktuálně na 840 tis. připojištění. Na příspěvek placený zaměstnavatelem se státní příspěvek neposkytuje.

Aktualizováno

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2005

 • Zpráva shrnuje nejdůležitější události roku 2005 a nástin budoucích trendů v jednotlivých segmentech finančního trhu. Celkově lze hodnotit stav i vývoj finančního trhu v roce 2005 pozitivně, jako rozvíjející se a stabilizovaný. Byl podmíněn nejen příznivým vývojem domácího hospodářství, ale i pokračující konjunkturou světové ekonomiky.
 • Zpracoval: Tým Analýz finančního trhu MF.
 • Ve Zprávě o vývoji finančního trhu v roce 2005 (dále jen „Zpráva“) byly na základě připomínek veřejnosti, za které tým analýz finančního trhu děkuje, provedeny následující opravy:
  • 29.6.2005, str. 8, (kapitola 4. Struktura úspor domácností)
  • Druhý odstavec byl opraven následovně:
    • České domácnosti na konci roku 2005 disponovaly úsporami ve výši 1 807,22 mld. Kč (původně 1 859 mld. Kč). Přes dílčí změny ve struktuře úspor domácností přetrvává výrazná převaha úspor v bankovních depozitech. Podíl termínovaných vkladů na celkových úsporách zaznamenal meziroční pokles o cca 3 % (původně 4 %) v důsledku nízkých úrokových sazeb. Přesto celkové vklady (termínované, netermínované a vklady v cizí měně) představují stále podíl cca 52 % (původně 55 %) z hlediska celkových úspor. Největšího podílu cca 29 % (původně 40 %) na celkovém meziročním nárůstu zaznamenaly netermínované vklady (původně podílové fondy), naopak pokles zaznamenaly vklady v cizí měně.
 • Aktualizováno dne: 12. června 2006.